PROMJENE U USLOVIMA RADA AUTO ŠKOLE

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor za saobraćaj i edukaciju

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SSE.06
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Azra Ivazovićpomoćnik ministra 033/770-195azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za rad autoškola
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 177., “Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, i 18/13; Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila, član 19., “Službeni glasnik BiH”, broj: 46/12; Pravilnik o način i uvjetima provodjenja poslova osposobljavanja i organiziranja ispita za vozača motornih vozila, član 48., “Službene novine KS”, broj: 50/15.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada na ime troškova registracije izmjena u autoškolia) za registraciju promjene adrese/sjedišta autoškole, odnosno angažovanje novog prostora za potrebe autoškole………………..63 KM; b) za registraciju angažovanja novog prostora za potrebe autoškole…35KM; c) za registraciju prijema u radni odnos/odjave instruktora vožnje iz radnog odnosa…20KM; d) za registraciju prijema u radni odnos/odjave predavača teoretske nastave …20KM; e) za registraciju zaključivanja/raskida ugovora o izvo|enju teoretskenastave …20KM; f) za registraciju angažovanja novog motornog vozila koje zahtijeva pregled…35KM; h) za registraciju/prestanak angažovanja novog motornog vozila koje ne zahtijeva pregled…20 KM; i) za ovjeru izmjene cjenovnika…20KM.Vr.prih.: 722631; prima. Depozitni račun budžeta Kantona Sarajevo; budž.org. 2101001338-0002210019263

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv autoškole
Adresa autoškole
Kontakt telefon autoškole
Podaci o zaposlenicima u autoškoli
Podaci o motornim vozilima
Djelatnost koju će autoškola obavljati – vrsta osposobljavanja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Promjena adrese sjedišta autoškole –Sud/općina/pošta/bankaKopija-original na uvidDokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnog prostora(ovjeren u nadležnoj poreskoj upravi) i rješenje-uvjerenje o namjeni poslovnog prostora izdato od strane nadležnog općinskog organa; dokaz o plaćenim troškovima
Prijava u radni odnos vozača-instruktoraPoslodavac/poreska uprava/Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mladeOriginal ili kopijaUgovor o radu; prijava kod PIO; dozvola vozača-instruktora; vozačka dozvola; dokaz o uplati troškova(original)
Odjava vozača – instruktoraUprava za indirektno oporezivanje/pošta/bankaOriginal ili kopijaPrijava-odjava kod PiO; dokaz o uplati troškova(original);
Angažovanje-prijava novog predavača teoretske nastavePoslodavac/PIO/Ministarstvo za obrazovanje,nauke i mlade/pošta/bankaOriginal ili kopijaUgovor o radu ili ugovor o djelu;licenca predavača teoretske nastave( po službenoj dužnosti); dokaz o uplati troškova(original);
Odjava predavača teoretske nastavePIO/Pošta/BankaOriginal ili kopijaOdjava kod PIO ili odluka o raskidu ugovora; dokaz o uplati troškova(original);
Zaključivanje ugovora o izvodjenju teoretske nastave sa autoškolomAutoškola/pošta/bankakopija, original na uvidUgovor o izvođenju teoretske nastave;dokaz o plaćenim troškovima(original);
Prijava o raskidu ugovora o izvodjenju teoretske nastaveAutoškola/pošta/bankakopija, original na uvidOdluku o raskidu ugovora; dokaz o plaćenim taksama(original);
Angažovanje novog motornog vozila koje zahtjeva pregledMUP/organizacije koje obavljaju poslove iz oblasti certificiranja/autoškola/pošta/bankaOriginal ili ovjerena kopija ili kopijaSaobraćajne dozvole; potvrde/atesti o duplim komandama za vozilo/a; ugovor/ i o anagažovanju vozila(ovjereni u poreskoj upravi);dokaz o plaćenim troškovima(original)
Prestanak angažovanja motornog vozila u autoškoliAutoškola/pošta/bankaKopija, original na uvidOdluku o prodaji vozila; odluku o raskidu ugovora o angažovanju vozila;dokaz o plaćenim troškovima(original)
Motorno vozilo kojem je izvršena zamjena registraskog brojaMUPKopijaSaobraćajna dozvola za vozilo; potvrda o vlasništvu; potvrda o registraciji;
Angažovanje novog prostora za potrebe autoškoleSud/općina/pošta/bankaKopija-original na uvidDokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjeren u nadležnoj poreznoj upravi;Rješenje-Uvjerenje o namjeni poslovnog prostora ozdato od strane nadležnog općinskog organa;dokaz o plaćenim troškovima (original)

Ostale informacije

RokObavještenje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.
Obrazac: