PRISTUP INFORMACIJAMA

Ministarstvo kulture i sportaSektor za ekonomsko - pravne poslove

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo kulture i sporta

CANTON SARAJEVO
Ministry of Culture and Sports

 

Šifra postupka: 
MKS.SM.01
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Dragan Vujmilovićsekretar ministarstva033 562 052 sekretar@mks.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Omogućiti slobodu pristupa informacijama i transparentnost istih
Pravni osnov administrativnog postupka: 
ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku,član 200. , “Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99 ,Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ,član 11. i 14. ,Službene novine Federacije broj: 32/01 i 48/11 ,Uputstvo za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ,tačka 2. i 3. ,”Službene novine Federacije BiH”, broj : 57/01, 48/11 , Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu za kulturu i sport ,tačka I , broj: 12-05 /11 od 09.02.2011.godine

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za umnožavanjeU mogućnosti umnožavanja informacije koja sadrži preko 10 strana i obavezi podnosioca zahtjeva da izvrši uplatu u vidu naknade troškova u iznosi 0,10 KM po jednoj stranici odnosno 5 KM po disketi.Depozitni račun JRT Kantona Sarajevo Vrsta prihoda:722791 Primalac :Depozitni račun JRT Kantona Sarajevo338 000 221 0019263

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Kontakt telefon
Dovoljno podataka o prirodi/sadržaju informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)MUPNa uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiHPošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok 15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 8 dana.Trajno
Obrazac: