REVIZIJA PRIZNATIH PRAVA ISTAKNUTIH SAMOSTALNIH UMJETNIKA

Ministarstvo kulture i sportaSektor za kulturu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo kulture i sporta

CANTON SARAJEVO
Ministry of Culture and Sports

 

Šifra postupka: 
MKS.SKISEPP.02
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Elvedina Kozadrastručni savjetnik033 562 136elvedina.kozadra@mks.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje da li samostalni umjetnik ispunjava uslove za uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona Sarajevo, koje se vrši svake godine na osnovu relevantne dokumentacije koju je istaknuti samostalni umjetnik dužan priložiti u skladu sa Zakonom.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku , član 200. ,“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ,Zakon o istaknutim samostalnim umjetnicima ,član 29. ,“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 45/15 prečišćeni tekst ,Odluka o uslovima i postupku priznavanja prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona ,član 15. ,”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/12

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime (ime oca) prezime
Telefon
Mail
www adresa
JMB
Matični broj osiguranja
Prebivalište i adresa
Završena škola
Broj i datum sticanja diplome
Područje umjetničkog stvaralaštva kojim se umjetnik bavi
Članstvo u umjetničkom udruženju i godina učlanjenja
Datum i razlozi prestanka svojstva
Broj i datum rješenja o prestanku svojstva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokazi o kontinuiranom umjetničkom djelovanju u prethodnoj godiniRelevantne organizacijeOriginal ili ovjerena kopija
Izjava data pod moralnom i materijalnom odgovornošću da su prijavljeni svi prihodi (od umjetničke i neumjetničke djelatnosti) poreskoj upraviOpćina/notarOriginal
Poresko uvjerenjePorezna uprava FBiHOriginal
Za umjetnike koji borave u inostranstvu duže od šest mjeseci: Potvrda o boravku u inostranstvu u trajanju dužem od šest mjeseci. Potvrda o boravku u inostranstvu u trajanju dužem od šest mjeseci.Nadležni organ/ambasadaOriginal
Potvrda nadležnog organa zemlje boravišta da nije zasnovao radni odnos ili ugovor o raduNadležni organ/ambasadaOriginal
Za umjetnike koji borave u inostranstvu duže od šest mjeseci: odjava iz zemlje u kojoj je boravioNadležni organ/ambasadaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok je 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.1 godina
Obrazac: