Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
MP.SPVŠ.05 ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA U POGLEDU LOKACIJE OBJEKTA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE IZ ČLANA 18. STAV 1. ZAKONA O VETERINARSTVU (“SLUŽBENE NOVINE FBIH”, BROJ 46/00)
MP.SPVŠ.06 ISPUNJAVANJE USLOVA ZA OSNIVANJE VETERINARSKIH ORGANIZACIJA
MP.SPVŠ.07 ISPUNJAVANJE USLOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEZINFENKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
MP.SPVŠ.08 OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE
MP.SPVŠ.09 POTVRDA O REGISTRACIJI OBJEKATA U POSLOVANJU SA SIROVINAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
MP.SPVŠ.10 VETERINARSKO-ZDRAVSTVENA SAGLASNOST ZA ODRŽAVANJE SAJMOVA, AUKCIJA, SMOTRI, IZLOŽBI, SPORTSKIH NATJECANJA, TRGOVINE I DRUGIH MANIFESTACIJA SA ŽIVOTINJAMA
MP.SPVŠ.11 RJEŠENJE O REGISTRACIJI FARME
MP.SPVŠ.12 RJEŠENJA O ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA OBJEKTE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE TRGOVINE, KONZERVIRANJA, OBRADE, PRERADE I SKLADIŠTENJA KOŽE I KRZNA
MP.SPVŠ.13 ODOBRENJE ZA IZRADU VETERINARSKIH OZNAKA
MP.SPVŠ.14 RJEŠENJE O OSNIVANJU CENTRA ZA PAKOVANJE JAJA
MP.SPVŠ.15 RJEŠENJA O UPISU U REGISTAR VETERINARSKIH ORGANIZACIJA
MP.SPVŠ.16 RJEŠENJE O USKLAĐENOSTI SA PROPISANIM VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM USLOVIMA U POGLEDU LOKACIJE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE IZ ČLANA 19. STAV 1. ZAKONA O VETERINARSTVU (“SLUŽBENE NOVINE FBIH”, BROJ 46/00)
MP.SPVŠ.17 VETERINARSKO-ZDRAVSTVENE SAGLASNOSTI NA LOKACIJU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA KAO ŠTO SU: FARME KOPITARA I PAPKARA VEĆIH OD DVADESET USLOVNIH GRLA, PERADI I KUNIĆA VEĆIH OD DESET USLOVNIH GRLA, VALIONICE, FARME ZA UZGOJ
MP.SPVŠ.18 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR DORAĐIVAČA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.19 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR LABORATORIJA ZA UTVRĐIVANJE KVALITETA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.20 KRČENJE ŠUME-PROMJENA NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA
MP.SPVŠ.21 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SADNOG MATERIJALA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.22 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.23 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA SADNOG MATERIJALA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.24 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA, DRVEĆA I GRMLJA