Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra obrasca:
MUP.UAP.SA.OA.19

Predmet: IZDAVANJE LIČNE KARTE ZA STRANCE SA ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U BIH


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Jedinstveni matični broj


____________________________________________________________________________________________
Spol


____________________________________________________________________________________________
Ime oca


____________________________________________________________________________________________
Ime majke


____________________________________________________________________________________________
Datum rođenja


____________________________________________________________________________________________
Mjesto rođenja


____________________________________________________________________________________________
Državljanstvo


____________________________________________________________________________________________
Općina stalnog boravišta


____________________________________________________________________________________________
Poštanski broj


____________________________________________________________________________________________
Adresa stalnog boravka


____________________________________________________________________________________________
Podaci o putnoj ispravi stranca

IZDAVANJE LIČNE KARTE ZA STRANCE SA ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U BIH

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o odobrenom stalnom boravku strancaMinistarstvo sigurnosti BiHOriginal
Potvrda o određenom JMB strancaMinistarstvo civilnih poslovaOriginal
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Putna ispravaNadležni organ države iz koje dolaziOvjerena kopija

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za ličnu kartu50 KM3380002210018390 Unikredit Banka d.d. Mostar, 55179022204044858 Unikredit banka a.d. Banja Luka, 5556000031201417 Nova banka a.d. Banja Luka i 5620128137723339 NLB banka a.d. Banja LukaVr.prih.: 722190; budž.org. 923999; prima. Ministarstvo finansija BiH, JRT trezor BiH

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana5 godina