Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova

CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra obrasca:
MUP.UAP.SA.OA.17

Predmet: IZDAVANJE LIČNE KARTE BIH DRŽAVLJANIMA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Jedinstveni matični broj


____________________________________________________________________________________________
Spol


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime jednog roditelja


____________________________________________________________________________________________
Datum rođenja


____________________________________________________________________________________________
Mjesto rođenja


____________________________________________________________________________________________
Državljanstvo BiH i entitetsko državljanstvo ( ukoliko podnosilac želi da se isto navede na ličnoj karti)


____________________________________________________________________________________________
Općina prebivališta


____________________________________________________________________________________________
Općina boravišta za raseljene osobe i povratnike


____________________________________________________________________________________________
Poštanski broj


____________________________________________________________________________________________
Adresa


____________________________________________________________________________________________
Krvna grupa (ukoliko podnosilac želi da se navede u ličnoj karti)


____________________________________________________________________________________________
Način preuzimanja lične karte (lično, punomoćnik, poštom)

IZDAVANJE LIČNE KARTE BIH DRŽAVLJANIMA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz matične knjige rođenihNadležna općinska služba za vođenje matičnih knjigaOriginal ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige državljanaNadležna općinska služba za vođenje matičnih knjigaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Za raseljena lica -Uvjerenje o statusu raseljenog licaNadležna općinska službaOriginal
Za maloljetna lica- saglasnost roditelja (Neposredno prilikom podnošenja zahtjeva u Odjeljenju za administraciju MUP ili izjava o saglasnosti)Notar/općineOriginal
Dokaz o plaćenoj poštarini za preporučene pošiljkePoštaOriginal
Dokaz o identitetu za osob e koje nisu podnijele zahtjev u zakonskom roku ili ovjerena izjava o neposjedovanju istogOrgan za izdavanje ličnih dokumenata/ Općinski organ/NotarOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za ličnu kartu18 KM3380002210018390 Unikredit Banka d.d. Mostar, 55179022204044858 Unikredit banka a.d. Banja Luka, 5556000031201417 Nova banka a.d. Banja Luka i 5620128137723339 NLB banka a.d. Banja LukaVr.prih.: 722906; budž.org. 709999; prima. Ministarstvo finansija BiH, JRT trezor BiH

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana2 godine za maloljetne osobe i za raseljena lica, 10 godina