Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za pravne, kadrovske poslove i koordinaciju
Šifra obrasca:
MUP.UAP.SA.OPKPK.02

Predmet: STICANJE DRŽAVLJANSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA LICA IZ ČLANA 27. I 40. STAV 1. ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU FEDERACIJE BIH


____________________________________________________________________________________________
Prezime, djevojačko prezime, ime podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Adresa prebivališta u Federaciji Bosne i Hercegovine


____________________________________________________________________________________________
Dan, mjesec i godina rođenja – mjesto, općina, grad i država rođenja


____________________________________________________________________________________________
Podatak o tome gdje je do podnošenja zahtjeva bila upisana činjenica državljanstva


____________________________________________________________________________________________
JMB


____________________________________________________________________________________________
Spol


____________________________________________________________________________________________
Prezime i ime oca


____________________________________________________________________________________________
Datum i mjesto rođenja oca


____________________________________________________________________________________________
Država rođenja oca


____________________________________________________________________________________________
Državljanstvo oca


____________________________________________________________________________________________
JMB oca


____________________________________________________________________________________________
Prezime, ime i djevojačko prezime majke


____________________________________________________________________________________________
Datum rođenja majke


____________________________________________________________________________________________
Grad i općina rođenja majke


____________________________________________________________________________________________
Država rođenja majke


____________________________________________________________________________________________
Državljanstvo majke


____________________________________________________________________________________________
JMB majke

STICANJE DRŽAVLJANSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA LICA IZ ČLANA 27. I 40. STAV 1. ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU FEDERACIJE BIH

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Za lica iz člana 27. Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine uz zahtjev prilažu: Izvod iz matične knjige rođenihMatični uredOriginal
Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Republike SrpskeMatični uredOriginal
Uvjerenje o promjeni prebivališta nakon stupanja na snagu Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (01.01.1998.g), sa zadnjom adresom prebivališta podnosioca zahtjeva u momentu podnošenja zahtjevaMinistarstvo unutrašnjih poslovaOriginal
Dokaz da lice nije upisano u matične knjige rođenih po posljednjem prebivalištuMatični uredOriginal
Dokaz o uplati federalne administrativne takseFederacija Bosne i HercegovineOriginal
Za lica iz člana 40.stav 1. Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine uz zahtjev prilažu: Izvod iz matične knjige rođenihMatični uredOriginal
Uvjerenje o prebivalištu od nadležnog kantonalnog ministarstva u Federaciji, koje sadrži podatke o prebivalištu na dan 6.4.1992. godine, sa zadnjom adresom prebivališta podnosioca zahtjeva u momentu podnošenja zahtjevaMinistarstvo unutrašnjih poslovaOriginal
Uvjerenje da lice nije upisano u knjige državljana po mjestu rođenja i po porijeklu (mjesto rođenja oca i majke)Matični uredOriginal
Uvjerenje da lice nije upisano u knjige državljana po prebivalištu (sadašnjem i ranijem)Matični uredOriginal
Dokaz o uplati federalne administrativne takseFederacija BiH

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za donošenje rješenja o upisu u knjigu državljana7 KMTaksena markica
Taksa za donošenje rješenja o promjeni državljanstva10 KMTaksena markica

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Trajno