Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra obrasca:
KCSR.07

Predmet: Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca


____________________________________________________________________________________________
Adresa prebivališta


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Da li je u pitanju lice sa invaliditetom


____________________________________________________________________________________________
Da li je u pitanju lice koje je nesposobno za život i rad prije navršene 15-e godine života

Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravišta za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjevaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Uvjerenje iz ZZO-da nije/su korisnici prava na zdravstvenu zaštituZavod zdravstvenog osiguranja Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o neregistrovanosti kao poreski obveznik (za sve članove domaćinstva)Poreska uprava nadležne općineOriginal(prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva)
Potvrda o redovnom javljanju Službi za zapošljavanje KS- za sve članove domaćinstvaSlužba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal
Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjevaMUP Kantona SarajevoOriginal
Nalaz, ocjena, mišljenje o invalidnostiInstitut za medicinsko vještačenjeOriginal
Izjava podnosioca zahtjeva da nije korisnik/ca prava na zdravstveno osiguranje po drugom osnovuNadležna općinaOriginal
Uvjerenje da nije/su korisnik/ci zdravstvene zaštite po osnovu penzijePIOOvjerena kopija
Uvjerenje da nije/nisu korisnici prava na zdravstvenu zaštituNadležna općina-služba za boračko-invalidsku zaštitu/služba zaštite civilnih žrtava rata/služba nadležna za poslove raseljenih licaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Važi sve dok osoba ispunjava uvjete propisane Zakonom o soci