Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova

CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Šifra obrasca:
MUP.UP.SPKLPE.OAP.08

Predmet: POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH SREDSTAVA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Adresa, općina i mjesto stanovanja


____________________________________________________________________________________________
JMBG


____________________________________________________________________________________________
Broj lične karte


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon

POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH SREDSTAVA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati pogrešno ili više uplaćenih novčanih sredstavaBanka ili poštaOriginal
Podaci o broju računa za uplatuPodnosilacKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.Trajno.