Administrativni postupci

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
FZZ.JUSZ.01 RADNA DOZVOLA
JUSZ.OBZ.01 UVJERENJE O NEZAPOSLENOSTI
Ministarstvo komunalne privrede i infrastruktureSarajevogas d.o.o. Sarajevo
KJKPSG.SR.01 SAGLASNOST NA LOKACIJU
KJKPSG.SR.02 SAGLASNOST NA TRASU INRASTRUKTURU OBJEKTA
KJKPSG.SR.04 ENERGETSKA SAGLASNOST
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaKANTONALNI STAMBENI FOND
KSF.01 IZDAVANJE PS OBRASCA
InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštiteSektor za ekonomske poslove
KUCZ.SMFP.01 POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH NOVČANIH SREDSTAVA
InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštiteSektor za normativno pravne i personalne poslove
KUCZ.SNPP.01 Pristup informacijama
InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštiteSektor za zaštitu od požara i vatrogastvo
KUCZ.SZPV.01 OBEZBJEĐENJE JAVNIH SKUPOVA
InstitucijeKantonalna uprava za inspekcijske posloveInspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu
KUIP.ISZFI.02 SPROVODNICA ZA PRENOS UMRLOG LICA
Ministarstvo za boračka pitanja
MBP.KM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za ekonomske poslove
MBP.SEPP.01 DODJELA NOVČANIH POZAJMICA ZA OTVARANJE RADNIH MJESTA
MBP.SEPP.02 DODJELA SREDSTAVA ZA ODRŽIVI POVRATAK
Ministarstvo finansijaSektor za budžet i fiskalni sistem
MF.SM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
Ministarstvo komunalne privrede i infrastruktureSektor komunalnih djelatnosti i infrastrukture
MKPI.OZKP.01 PROKOP JAVNIH POVRŠINA
Ministarstvo kulture i sportaSektor za sport
MKS.OS.01 PRIZNAVANJE STATUSA PERSPEKTIVN(E)OG SPORTISTKINJE/SPORTISTE
Ministarstvo kulture i sportaSektor za ekonomsko - pravne poslove
MKS.SEPP.01 MIROVANJA STATUSA ISTAKNUTOG SAMOSTALNOG UMJETNIKA
MKS.SK.01 SAGLASNOST ZA SNIMANJE FILMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
MKS.SM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
Ministarstvo kulture i sportaSektor za kulturu
MKS.SKISEPP.01 STICANJE STATUSA ISTAKNUTOG SAMOSTALNOG UMJETNIKA
MKS.SKISEPP.02 REVIZIJA PRIZNATIH PRAVA ISTAKNUTIH SAMOSTALNIH UMJETNIKA
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor za informatizaciju obrazovanja i nauke
MONM.SION.01 INFORMACIONI SISTEM UPRAVLJANJA U OBRAZOVANJU (EMIS)
MONM.SION.02 DAVANJE MIŠLJENJA O PROJEKTU IZ OBLASTI OBRAZOVANJA
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor plana analize i statistike
MONM.SPAS.01 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA
MONM.SPAS.02 POVRAT POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA
Ministarstvo privredeDirekcija za turizam
MP.DT.01 IZDAVANJE ISKAZNICE ZA TURISTIČKOG VODIČA
Ministarstvo privrede
MP.KM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
MP.SPVŠ.01 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA, SADNOG MATERIJALA, PRESADNICA I MICELIJA JESTIVIH I LJEKOVITIH GLJIVA
MP.SPVŠ.02 UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA
MP.SPVŠ.03 PROMJENA NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U NEPOLJOPRIVREDNE SVRHE
MP.SPVŠ.04 ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA OBJEKTE ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE I SIROVINE, MJEŠAONICE I OBJEKTE ZA USKLADIŠTENJE
MP.SPVŠ.05 ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA U POGLEDU LOKACIJE OBJEKTA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE IZ ČLANA 18. STAV 1. ZAKONA O VETERINARSTVU (“SLUŽBENE NOVINE FBIH”, BROJ 46/00)
MP.SPVŠ.06 ISPUNJAVANJE USLOVA ZA OSNIVANJE VETERINARSKIH ORGANIZACIJA
MP.SPVŠ.07 ISPUNJAVANJE USLOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEZINFENKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
MP.SPVŠ.08 OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE
MP.SPVŠ.09 POTVRDA O REGISTRACIJI OBJEKATA U POSLOVANJU SA SIROVINAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
MP.SPVŠ.10 VETERINARSKO-ZDRAVSTVENA SAGLASNOST ZA ODRŽAVANJE SAJMOVA, AUKCIJA, SMOTRI, IZLOŽBI, SPORTSKIH NATJECANJA, TRGOVINE I DRUGIH MANIFESTACIJA SA ŽIVOTINJAMA
MP.SPVŠ.11 RJEŠENJE O REGISTRACIJI FARME
MP.SPVŠ.12 RJEŠENJA O ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA OBJEKTE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE TRGOVINE, KONZERVIRANJA, OBRADE, PRERADE I SKLADIŠTENJA KOŽE I KRZNA
MP.SPVŠ.13 ODOBRENJE ZA IZRADU VETERINARSKIH OZNAKA
MP.SPVŠ.14 RJEŠENJE O OSNIVANJU CENTRA ZA PAKOVANJE JAJA
MP.SPVŠ.15 RJEŠENJA O UPISU U REGISTAR VETERINARSKIH ORGANIZACIJA
MP.SPVŠ.16 RJEŠENJE O USKLAĐENOSTI SA PROPISANIM VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM USLOVIMA U POGLEDU LOKACIJE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE IZ ČLANA 19. STAV 1. ZAKONA O VETERINARSTVU (“SLUŽBENE NOVINE FBIH”, BROJ 46/00)
MP.SPVŠ.17 VETERINARSKO-ZDRAVSTVENE SAGLASNOSTI NA LOKACIJU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA KAO ŠTO SU: FARME KOPITARA I PAPKARA VEĆIH OD DVADESET USLOVNIH GRLA, PERADI I KUNIĆA VEĆIH OD DESET USLOVNIH GRLA, VALIONICE, FARME ZA UZGOJ
MP.SPVŠ.18 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR DORAĐIVAČA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.19 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR LABORATORIJA ZA UTVRĐIVANJE KVALITETA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.20 KRČENJE ŠUME-PROMJENA NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA
MP.SPVŠ.21 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SADNOG MATERIJALA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.22 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.23 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA SADNOG MATERIJALA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.24 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA, DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.25 SAGLASNOST NA GODIŠNJI PLAN GOSPODARENJA LOVIŠTEM
MP.SPVŠ.26 SAGLASNOST NA LOVNO GOSPODARSKU OSNOVU
MP.SPVŠ.27 SAGLASNOST NA NAKNADU ŠTETE OD MEDVJEDA
MP.SPVŠ.28 SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE RADOVA U ŠUMARSTVU
MP.SPVŠ.29 SAGLASNOST NA ŠUMSKO PRIVREDNU OSNOVU
MP.SPVŠ.30 SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH RADOVA U PRIVATNIM ŠUMAMA
MP.SPVŠ.31 SAGLASNOST ZA UPOTREBU PODATAKA/DOKUMENATA IZRAĐENIH I PRIPREMLJENIH TOKOM IZRADE ŠUMSKO PRIVREDNE OSNOVE ZA DRŽAVNE I PRIVATNE ŠUME
MP.SPVŠ.32 OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – BILJNA PROIZVODNJA
MP.SPVŠ.33 OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – MODEL KAPITALNIH ULAGANJA
MP.SPVŠ.34 OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNU NOVČANU PODRŠKU – ANIMALNA PROIZVODNJA
MP.SPVŠ.35 OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNU NOVČANU PODRŠKU – BILJNA PROIZVODNJA
MP.SPVŠ.36 OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – ANIMALNA PROIZVODNJA
MP.SPVŠ.37 PROMJENA VETERINARSKOG KONTROLNOG BROJA
MP.SPVŠ.38 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR DORAĐIVAČA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA
MP.SPVŠ.39 UPIS U REGISTAR LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA
MP.SPVŠ.40 UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SJEMENA
MP.SPVŠ.41 UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA MICELIJA, JESTIVIH I LJEKOVITIH GLJIVA
MP.SPVŠ.42 UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA PRESADNICA
MP.SPVŠ.43 PRETHODNA VODNA SAGLASNOST
MP.SPVŠ.44 VODNA SAGLASNOST
MP.SPVŠ.45 VODNA DOZVOLA
MP.SPVŠ.46 OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ -GLJIVARSKA PROIZVODNJA
MP.SPVŠ.47 ORGANSKA PROIZVODNJA
Ministarstvo privredeSektor za trgovinu i ugostiteljstvo
MP.STU.01 OVJERA TRGOVAČKIH KNJIGA
Ministarstvo privredeUprava za šumarstvo
MP.UŠ.01 ODOBRENJE ZA DOZNAKU SJEČE I OTPREMU DRVNE MASE
Ministarstvo pravde i upraveSektor za pravosuđe i izvršenje sankcija i mjera
MPU.SP.01 POČETAK OBAVLJANJA NOTARSKE SLUŽBE
Ministarstvo pravde i upraveSektor za upravu
MPU.SU.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
MPU.SU.02 UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA
MPU.SU.03 UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUŽENJA
MPU.SU.04 POLAGANJE STRUČNOG ISPITA NAMJEŠTENIKA
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaSektor za prostorno uređenje
MPUGZO.SPU.01 URBANISTIČKA SAGLASNOST
MPUGZO.SPU.02 ODOBRENJA ZA PRIPREMNE RADOVE
MPUGZO.SPU.03 ODOBRENJE ZA GRAĐENJE
MPUGZO.SPU.04 PRODUŽENJE VAŽENJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI/ODOBRENJA ZA GRAĐENJE
MPUGZO.SPU.05 IZMJENA I/ILI DOPUNA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
MPUGZO.SPU.06 IZMJENA I/ILI DOPUNA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE
MPUGZO.SPU.07 OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE IZGRADNJE SKLONIŠTA
MPUGZO.SPU.08 UPOTREBNA DOZVOLA
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaSektor za zaštitu okoliša
MPUGZO.SZO.01 OKOLINSKA DOZVOLA
MPUGZO.SZO.02 REIZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE
MPUGZO.SZO.03 ODOBRAVANJE PLANA AKTIVNOSTI ZA SMANJENJE EMISIJA
MPUGZO.SZO.04 DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
MPUGZO.SZO.05 PRODUŽENJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
MPUGZO.SZO.06 POTVRDA O OSLOBAĐANJU OD OBAVEZE IZDAVANJA/POSJEDOVANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
MRSPRLI.KM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceSektor za rad i zapošljavanje
MRSPRLI.SRZ.01 OSNIVANJE I RAD USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
MRSPRLI.SRZ.02 PRAVO NA REPREZENTATIVNOST
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceSektor za socijalnu politiku
MRSPRLI.SSP.01 ISPUNJAVANJE USLOVA ZA OSNIVANJE USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE
Ministarstvo saobraćaja
MS.KM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za putne isprave
MUP.UAP.SA.OA.01 PRVA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.02 PONOVNA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.03 PROMJENE VLASNIŠTVA NAD VOZILOM
MUP.UAP.SA.OPI.01 IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE
MUP.UAP.SA.OPI.02 HITNO IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE
MUP.UAP.SA.OPI.03 OGLAŠAVANJE PUTNE ISPRAVE NEVAŽEĆOM I PONIŠTENJE ISTE
MUP.UAP.SA.OPI.04 POTVRDA O POSJEDOVANJU/NEPOSJEDOVANJU PUTNE ISPRAVE
MUP.UAP.SA.OPI.05 POVRAT POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA
MUP.UAP.SA.OPI.06 IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE MALODOBNOM DJETETU UZ SAGLASNOST ORGANA STARATELJSTVA
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
MUP.UAP.SA.OA.04 PRIVREMENA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.05 IZDAVANJE PROBNIH TABLICA
MUP.UAP.SA.OA.06 PRODUŽENJE VAŽNOSTI REGISTRACIJE
MUP.UAP.SA.OA.07 PROMJENA PODATAKA O VOZILU
MUP.UAP.SA.OA.08 ODJAVA VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.09 REGISTRACIJA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.10 UVJERENJA O NEPOSJEDOVANJU VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.11 UVJERENJA O VLASNIŠTVU VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.12 PROMJENA STIKER NALJEPNICE
MUP.UAP.SA.OA.13 UVJERENJE O POSJEDOVANJU VOZAČKE DOZVOLE
MUP.UAP.SA.OA.14 UVJERENJE O ZAŠTITNIM MJERAMA ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM
MUP.UAP.SA.OA.15 PRODUŽENJE VAŽENJA VOZAČKE DOZVOLE
MUP.UAP.SA.OA.16 ZAMJENA VOZAČKE DOZVOLE
MUP.UAP.SA.OA.17 IZDAVANJE LIČNE KARTE BIH DRŽAVLJANIMA
MUP.UAP.SA.OA.18 ZAMJENA LIČNE KARTE BIH DRŽAVLJANIMA
MUP.UAP.SA.OA.19 IZDAVANJE LIČNE KARTE ZA STRANCE SA ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U BIH
MUP.UAP.SA.OA.20 ZAMJENA LIČNE KARTE ZA STRANCE SA ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U BIH
MUP.UAP.SA.OA.21 UVJERENJE O NE/POSJEDOVANJU LIČNE KARTE
MUP.UAP.SA.OA.22 UVJERENJE O TAČNOSTI JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA
MUP.UAP.SA.OA.23 UVJERENJE O PREBIVALIŠTU
MUP.UAP.SA.OA.24 POTVRDA O IDENTITETU
MUP.UAP.SA.OA.25 PRIJAVA/ODJAVA PREBIVALIŠTA
MUP.UAP.SA.OA.26 DODJELJIVANJE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA
MUP.UAP.SA.OA.27 PROMJENA SPOLA I UTVRĐIVANJE IDENTITETA
MUP.UAP.SA.OA.28 PREBACIVANJE SLOVA STRANOG ALFABETA
MUP.UAP.SA.OA.29 PROMJENA LIČNOG IMENA ILI SAMO IMENA ILI SAMO PREZIMENA
MUP.UAP.SA.OA.30 PONIŠTENJE LIČNE KARTE
MUP.UAP.SA.OA.31 POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH SREDSTAVA
MUP.UAP.SA.OA.32 PONIŠTENJE VOZAČKE DOZVOLE
MUP.UAP.SA.OA.35 OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM SAOBRAĆAJNE DOZVOLE
MUP.UAP.SA.OA.36 OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆIM REGISTARSKIH TABLICA
MUP.UAP.SA.OA.37 PONIŠTENJE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA
MUP.UAP.SA.OA.42 IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za administraciju Stari Grad
MUP.UAP.SA.OA.33 OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM POTVRDE O VLASNIŠTVU
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za administraciju Centar
MUP.UAP.SA.OA.34 OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM POTVRDE O REGISTRACIJI
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne, kadrovske, logističke poslove i edukacijuOdjeljenje za analitiku, planiranje i evidenciju
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.01 IZDAVANJE UVJERENJA O NE/OSUĐIVANOSTI
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.02 UVJERENJE IZ PREKRŠAJNE EVIDENCIJE
Ministarstvo unutrašnjih poslova1. Policijska uprava
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.11 ODOBRENJE ZA KRETANJE NAOURUŽANJA I VOJNE OPREME
Ministarstvo zdravstvaSektor za farmaciju
MZ.SF.13 ODOBRENJE ZA IZDAVANJE ORTOPEDSKIH POMAGALA
InstitucijeZavod za izgradnju Kantona sarajevoSektor za zajedničke poslove
ZI.SKKU.01 IZDAVANJE PODATAKA IZ KATASTRA KOMUNALNIH UREĐAJA
ZI.SZP.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
InstitucijeZavod za izgradnju Kantona sarajevoSektor za pripremu uređenja gradskog građevinskog zemljišta
ZI.SPUGGZ.01 POTVRDA O PLAĆENIM TROŠKOVIMA UREĐENJA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
ZI.SPUGGZ.02 KOPIJA DOKUMENATA IZ ARHIVE ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
InstitucijeZavod za informatiku i statistikuSektor za statistiku
ZIS.SS.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
InstitucijeZavod za planiranje razvoja Kantona SarajevoSektor za GIS
ZP.GIS.01 IZVOD IZ PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE