PROMJENA LIČNOG IMENA ILI SAMO IMENA ILI SAMO PREZIMENA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.29
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje ličnih prava
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o ličnom imenu, član 15. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 7/12); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, tačka 54. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15.);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa na rješenje za promjenu ličnog imena ili samo imena ili samo prezimena8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Prebivalište
Adresa za dostavu pošte
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Lično ime ili samo ime ili samo prezime koje se koristi u pravnom prometu
Lično ime ili samo ime ili samo prezime koje se traži
Broj lične karte

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz matične knjige rođenihMatični uredOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu BiHMatični uredOriginal ili ovjerena kopija
Izvodi iz matičnih knjiga u kojima je upisana činjenica čija je promjena predmet postupka (tj. izvod iz matične knjige vjenčanih i izvodi iz matičnih knjiga rođenih za djecu lica koje vrši promjenu )Matični uredOriginal ili ovjerena kopija
Lična kartaMUPKopija
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnosioca zahtjeva ne vodi krivični postupakOpćinski sudOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje nadležnog poreskog organa da nema neizmirenih poreskih obavezaPoreska uprava FBiH, odnosno nadležna poreska ispostavaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje nadležnog organa da nema neizmirenih carinskih obavezaUprava za indirektno/neizravno oprezivanje, Regionalni centar SarajevoOriginal ili ovjerena kopija
PunomoćIzjavu ovjerava: općinski organ, sud, notar ili DKP BiH (ambasada ili konzulat BiH u inostranstvu)Original ili ovjerena kopija
Izjava djeteta data na zapisnik kod matičara (za dijete starije od 10 godina, potreban je njegov pristanak koji daje kod matičara)MatičarOriginal ili ovjerena kopija
Drugi dokazi po potrebi (npr. u slučaju razvoda braka)Organi koji vode službene evidencije i sl.Original ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
Zakonski rok rješavanja 60 dana. Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Važenje: 15 dana od prijema rješenja za pokretanje postupka promjene dokumenata a za izvršena rješenja trajno
Obrazac: