Ministarstvo kulture i sporta

Ministarstvo kulture i sportaSektor za sport
MKS.OS.01 PRIZNAVANJE STATUSA PERSPEKTIVN(E)OG SPORTISTKINJE/SPORTISTE
Ministarstvo kulture i sportaSektor za ekonomsko - pravne poslove
MKS.SEPP.01 MIROVANJA STATUSA ISTAKNUTOG SAMOSTALNOG UMJETNIKA
MKS.SK.01 SAGLASNOST ZA SNIMANJE FILMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
MKS.SM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
Ministarstvo kulture i sportaSektor za kulturu
MKS.SKISEPP.01 STICANJE STATUSA ISTAKNUTOG SAMOSTALNOG UMJETNIKA
MKS.SKISEPP.02 REVIZIJA PRIZNATIH PRAVA ISTAKNUTIH SAMOSTALNIH UMJETNIKA