PRIZNAVANJE STATUSA PERSPEKTIVN(E)OG SPORTISTKINJE/SPORTISTE

Ministarstvo kulture i sportaSektor za sport

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo kulture i sporta

CANTON SARAJEVO
Ministry of Culture and Sports

 

Šifra postupka: 
MKS.OS.01
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Dževad Hamzićstručni saradnik za sport033 562 136dzevad.hamzic@mks.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Provodjenje zakonske legislative, omogućiti uspješnim sportistima nesmetano nastupanje na takmičenjima uz odsustvo sa nastave i poseban režim poloaganja ispita u skladu sa pozitivnim propisima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku,član 200.,”Službene novine F BiH”, broj: 2/98 i 48/99,Zakon o sportu Kantona Sarajevo,član 25., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 45/12 – Prečišćeni tekst,Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo , član 83. stav (3) ,”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/10 ,Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo ,član 53. ,”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ime roditelja
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Potvrda kluba da je članMatični sportski klubOriginal
Potvrda strukovnog saveza o statusu reprezentativca i datumu priznavanja statusa reprezentativcaStrukovni savez registrovan na nivou državeOriginal
Ovjerena izjava roditelja da su saglasni da podnosilac može odsustvovati sa nastave radi treninga, takmičenja i putovanja sa klubom i reprezentativnom selekcijomNadležna općinska služba/notarOriginal
Kratka školska i sportska biografijaPodnosilac zahtjevaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
5 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani): 2 danaJedna školska godina
Obrazac: