Administrativni postupci

Ministarstvo za odgoj i obrazovanjeProsvjetno-pedagoški zavod
test
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
FZZ.JUSZ.01 RADNA DOZVOLA
JUSZ.OBZ.01 UVJERENJE O NEZAPOSLENOSTI
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaSarajevogas d.o.o. Sarajevo
KJKPSG.SR.01 SAGLASNOST NA LOKACIJU
KJKPSG.SR.02 SAGLASNOST NA TRASU INRASTRUKTURU OBJEKTA
KJKPSG.SR.04 ENERGETSKA SAGLASNOST
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaToplane sarajevo
KJKPT.SR.01 SAGLASNOST NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU
KJKPT.SR.02 SAGLASNOST NA PROJEKTNE PROGRAME
KJKPT.SR.03 SAGLASNOST NA LOKACIJU
KJKPT.SR.04 SAGLASNOST NA TRASU INFRASTRUKTURNIH MREŽA
KJKPT.SR.05 NAČELNA ENERGETSKA SAGLASNOST NA PRIKLJUČAK
KJKPT.SR.06 KONAČNA ENERGETSKA SAGLASNOST NA PRIKLJUČAK
KJKPT.SR.07 ZAHTJEV ZA IZRADU PROJEKTNOG PROGRAMA
InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštiteSektor za ekonomske poslove
KUCZ.SMFP.01 POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH NOVČANIH SREDSTAVA
InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštiteSektor za normativno pravne i personalne poslove
KUCZ.SNPP.01 Pristup informacijama
InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštiteSektor za zaštitu od požara i vatrogastvo
KUCZ.SZPV.01 OBEZBJEĐENJE JAVNIH SKUPOVA
InstitucijeKantonalna uprava za inspekcijske posloveInspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu
KUIP.ISZFI.02 SPROVODNICA ZA PRENOS UMRLOG LICA
Ministarstvo za boračka pitanja
MBP.KM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za ekonomske poslove
MBP.SEPP.01 DODJELA NOVČANIH POZAJMICA ZA OTVARANJE RADNIH MJESTA
MBP.SEPP.02 DODJELA SREDSTAVA ZA ODRŽIVI POVRATAK
Ministarstvo finansijaSektor za budžet i fiskalni sistem
MF.SM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaSektor za komunalne djelatnosti, infrastrukturu i pravne poslove
MKPI.OZKP.01 PROKOP JAVNIH POVRŠINA
Ministarstvo kulture i sportaSektor za sport
MKS.OS.01 PRIZNAVANJE STATUSA PERSPEKTIVN(E)OG SPORTISTKINJE/SPORTISTE
Ministarstvo kulture i sportaSektor za ekonomsko - pravne poslove
MKS.SEPP.01 MIROVANJA STATUSA ISTAKNUTOG SAMOSTALNOG UMJETNIKA
MKS.SK.01 SAGLASNOST ZA SNIMANJE FILMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
MKS.SM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor za informatizaciju obrazovanja i nauke
MONM.SION.01 INFORMACIONI SISTEM UPRAVLJANJA U OBRAZOVANJU (EMIS)
MONM.SION.02 DAVANJE MIŠLJENJA O PROJEKTU IZ OBLASTI OBRAZOVANJA
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade
MONM.SM.01 Pristup informacijama
MONM.SVON.04 INSTITUCIONALNA AKREDITACIJA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I AKREDITECIJA STUDENTSKIH POGRAMA
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor plana analize i statistike
MONM.SPAS.01 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA
MONM.SPAS.02 POVRAT POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA
Ministarstvo privredeDirekcija za turizam
MP.DT.01 IZDAVANJE ISKAZNICE ZA TURISTIČKOG VODIČA
Ministarstvo privrede
MP.KM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
Ministarstvo privredeSektor za energetiku, industriju, rudarstvo i prirodne resurse
MP.SIE.06 PRIVREMENA DOZVOLA ZA IZVOĐENJE RUDARSKIH RADOVA
MP.SIE.09 RJEŠENJE O POTVRĐIVANJU KOLIČINA I KVALITETA MINERALNE SIROVINE
MP.STU.01 OVJERA TRGOVAČKIH KNJIGA
Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
MP.SPVŠ.01 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA, SADNOG MATERIJALA, PRESADNICA I MICELIJA JESTIVIH I LJEKOVITIH GLJIVA
MP.SPVŠ.02 UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA
MP.SPVŠ.03 PROMJENA NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U NEPOLJOPRIVREDNE SVRHE
MP.SPVŠ.04 ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA OBJEKTE ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE I SIROVINE, MJEŠAONICE I OBJEKTE ZA USKLADIŠTENJE
MP.SPVŠ.05 ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA U POGLEDU LOKACIJE OBJEKTA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE IZ ČLANA 18. STAV 1. ZAKONA O VETERINARSTVU (“SLUŽBENE NOVINE FBIH”, BROJ 46/00)
MP.SPVŠ.06 OSNIVANJE VETERINARSKIH ORGANIZACIJA I UPIS U REGISTAR
MP.SPVŠ.07 OBAVLJANJE POSLOVA DEZINFENKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
MP.SPVŠ.08 OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE
MP.SPVŠ.09 REGISTRACIJI OBJEKATA U POSLOVANJU SA SIROVINAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
MP.SPVŠ.10 VETERINARSKO-ZDRAVSTVENA SAGLASNOST ZA ODRŽAVANJE SAJMOVA, AUKCIJA, SMOTRI, IZLOŽBI, SPORTSKIH NATJECANJA, TRGOVINE I DRUGIH MANIFESTACIJA SA ŽIVOTINJAMA
MP.SPVŠ.11 RJEŠENJE O REGISTRACIJI FARME
MP.SPVŠ.12 ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA OBJEKTE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE TRGOVINE, KONZERVIRANJA, OBRADE, PRERADE I SKLADIŠTENJA KOŽE I KRZNA
MP.SPVŠ.13 IZRADA VETERINARSKIH OZNAKA
MP.SPVŠ.14 OSNIVANJE CENTRA ZA PAKOVANJE JAJA
MP.SPVŠ.15 OSNIVANJE VETERINARSKIH ORGANIZACIJA I UPIS U REGISTAR
MP.SPVŠ.16 RJEŠENJE O USKLAĐENOSTI SA PROPISANIM VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM USLOVIMA U POGLEDU LOKACIJE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE IZ ČLANA 19. STAV 1. ZAKONA O VETERINARSTVU (“SLUŽBENE NOVINE FBIH”, BROJ 46/00)
MP.SPVŠ.17 VETERINARSKO-ZDRAVSTVENE SAGLASNOSTI NA LOKACIJU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA KAO ŠTO SU: FARME KOPITARA I PAPKARA VEĆIH OD DVADESET USLOVNIH GRLA, PERADI I KUNIĆA VEĆIH OD DESET USLOVNIH GRLA, VALIONICE, FARME ZA UZGOJ
MP.SPVŠ.18 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR DORAĐIVAČA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.19 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR LABORATORIJA ZA UTVRĐIVANJE KVALITETA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.20 KRČENJE ŠUME-PROMJENA NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA
MP.SPVŠ.21 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SADNOG MATERIJALA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.22 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.23 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA SADNOG MATERIJALA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.24 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA, DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.25 SAGLASNOST NA GODIŠNJI PLAN GOSPODARENJA LOVIŠTEM
MP.SPVŠ.26 SAGLASNOST NA LOVNO GOSPODARSKU OSNOVU
MP.SPVŠ.27 NAKNADA ŠTETE OD MEDVJEDA
MP.SPVŠ.28 SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE RADOVA U ŠUMARSTVU
MP.SPVŠ.29 SAGLASNOST NA ŠUMSKO PRIVREDNU OSNOVU
MP.SPVŠ.30 SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH RADOVA U PRIVATNIM ŠUMAMA
MP.SPVŠ.31 SAGLASNOST ZA UPOTREBU PODATAKA/DOKUMENATA IZRAĐENIH I PRIPREMLJENIH TOKOM IZRADE ŠUMSKO PRIVREDNE OSNOVE ZA DRŽAVNE I PRIVATNE ŠUME
MP.SPVŠ.32 OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – BILJNA PROIZVODNJA (PRAVNA LICA I OBRTNIČKA DJELATNOST)
MP.SPVŠ.33 OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – MODEL KAPITALNIH ULAGANJA
MP.SPVŠ.34 OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNU NOVČANU PODRŠKU – ANIMALNA PROIZVODNJA
MP.SPVŠ.35 OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNU NOVČANU PODRŠKU – BILJNA PROIZVODNJA
MP.SPVŠ.36 OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – ANIMALNA PROIZVODNJA
MP.SPVŠ.37 PROMJENA VETERINARSKOG KONTROLNOG BROJA
MP.SPVŠ.38 SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR DORAĐIVAČA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA
MP.SPVŠ.39 UPIS U REGISTAR LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA
MP.SPVŠ.40 UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SJEMENA
MP.SPVŠ.41 UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA MICELIJA, JESTIVIH I LJEKOVITIH GLJIVA
MP.SPVŠ.42 UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA PRESADNICA
MP.SPVŠ.43 PRETHODNA VODNA SAGLASNOST
MP.SPVŠ.44 VODNA SAGLASNOST
MP.SPVŠ.45 VODNA DOZVOLA
MP.SPVŠ.46 OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ -GLJIVARSKA PROIZVODNJA
MP.SPVŠ.47 OSNIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ ORGANSKA (PRAVNA LICA I OBRTNIČKA DJELATNOST)
Ministarstvo privredeUprava za šumarstvo
MP.UŠ.01 ODOBRENJE ZA DOZNAKU SJEČE I OTPREMU DRVNE MASE
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
MPUGZO.SPU.01 URBANISTIČKA SAGLASNOST
MPUGZO.SPU.02 ODOBRENJA ZA PRIPREMNE RADOVE
MPUGZO.SPU.03 ODOBRENJE ZA GRAĐENJE
MPUGZO.SPU.04 PRODUŽENJE VAŽENJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI/ODOBRENJA ZA GRAĐENJE
MPUGZO.SPU.05 IZMJENA I/ILI DOPUNA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
MPUGZO.SPU.06 IZMJENA I/ILI DOPUNA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE
MPUGZO.SPU.07 OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE IZGRADNJE SKLONIŠTA
MPUGZO.SPU.08 UPOTREBNA DOZVOLA
MPUGZO.SURPNSO.01 RJEŠENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA
MPUGZO.SURPNSO.02 PRODUŽENJE RJEŠENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA
MPUGZO.SURPNSO.03 SAGLASNOST MINISTARSTVA ZA IMENOVANJE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE STANJA ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE
MPUGZO.SURPNSO.04 JAVNI POZIV ZA LISTU KADIDATA KOJI MOGU OBAVLJATI POSLOVE PREDSTAVNIKA ETAŽNIH VLASNIKA
MPUGZO.SURPNSO.05 POTVRDA O ISPRAVNOSTI POSTUPKA (MIŠLJENJE MINISTARSTVA DA LI JE ODLUKA ETAŽNIH VLASNIKA O PROMJENI UPRAVITELJA, DONEŠENA U SKLADU SA ZAKONOM)
MPUGZO.SURPNSO.06 TESTIRANJE IZABRANIH PREDSTAVNIKA ETAŽNIH VLASNIKA
MPUGZO.SZO.01 OKOLINSKA DOZVOLA
MPUGZO.SZO.02 REIZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE
MPUGZO.SZO.03 ODOBRAVANJE PLANA AKTIVNOSTI ZA SMANJENJE EMISIJA
MPUGZO.SZO.04 DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
MPUGZO.SZO.05 PRODUŽENJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
MPUGZO.SZO.06 POTVRDA O OSLOBAĐANJU OD OBAVEZE IZDAVANJA/POSJEDOVANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
MPUGZO.USP.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
MPUGZO.USP.02 POVRAT STANA U POSJED
MPUGZO.USP.03 UVODJENJE U POSJED STANA
MPUGZO.USP.04 DONOŠENJE RJEŠENJA PO ČLANU 28. ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA
MPUGZO.USP.05 ISELJENJE BESPRAVNOG KORISNIKA
MPUGZO.USP.06 UTVRĐIVANJE VISINE STANARINE
MPUGZO.USP.07 PROŠIRENJE NA SUSTANARSKI DIO STANA
MPUGZO.USP.08 VRAĆANJE STANA NA RASPOLAGANJE
MPUGZO.USP.09 OBNAVLJANJE UGOVORA O KORIŠTENJU STANA
MPUGZO.USP.10 OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM RJEŠENJA KOJIM JE STAN PROGLAŠEN NAPUŠTENIM
MPUGZO.USP.11 UVOĐENJE U POSJED STANA PO PRESTANKU STANARSKOG PRAVA (NA ZAHTJEV VLASNIKA STANA, KADA JE STAN U SVOJINI GRADJANA)
MPUGZO.USP.12 UVJERENJE O ČINJENICAMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE
MPUGZO.USP.13 ISELJENJE IZ VOJNIH STANOVA NA ZAHTJEV SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FBIH (STANOVA U VLASNIŠTVU BIVŠEG FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE)
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
MRSPRLI.KM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceSektor za rad i zapošljavanje
MRSPRLI.SRZ.01 OSNIVANJE I RAD USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
MRSPRLI.SRZ.02 PRAVO NA REPREZENTATIVNOST
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceSektor za socijalnu politiku
MRSPRLI.SSP.01 ISPUNJAVANJE USLOVA ZA OSNIVANJE USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE
Ministarstvo saobraćaja
MS.KM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
Ministarstvo unutrašnjih poslova
MUP.KM.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
MUP.UAP.SA.OA.01 PRVA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.02 PONOVNA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.03 PROMJENE VLASNIŠTVA NAD VOZILOM
MUP.UAP.SA.OA.04 PRIVREMENA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.05 IZDAVANJE PROBNIH TABLICA
MUP.UAP.SA.OA.06 PRODUŽENJE VAŽNOSTI REGISTRACIJE
MUP.UAP.SA.OA.07 PROMJENA PODATAKA O VOZILU
MUP.UAP.SA.OA.08 ODJAVA VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.09 REGISTRACIJA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.10 UVJERENJA O NEPOSJEDOVANJU VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.11 UVJERENJA O VLASNIŠTVU VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.12 PROMJENA STIKER NALJEPNICE
MUP.UAP.SA.OA.13 UVJERENJE O POSJEDOVANJU VOZAČKE DOZVOLE
MUP.UAP.SA.OA.14 UVJERENJE O ZAŠTITNIM MJERAMA ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM
MUP.UAP.SA.OA.15 PRODUŽENJE VAŽENJA VOZAČKE DOZVOLE
MUP.UAP.SA.OA.16 ZAMJENA VOZAČKE DOZVOLE
MUP.UAP.SA.OA.17 IZDAVANJE LIČNE KARTE BIH DRŽAVLJANIMA
MUP.UAP.SA.OA.18 ZAMJENA LIČNE KARTE BIH DRŽAVLJANIMA
MUP.UAP.SA.OA.19 IZDAVANJE LIČNE KARTE ZA STRANCE SA ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U BIH
MUP.UAP.SA.OA.20 ZAMJENA LIČNE KARTE ZA STRANCE SA ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U BIH
MUP.UAP.SA.OA.21 UVJERENJE O NE/POSJEDOVANJU LIČNE KARTE
MUP.UAP.SA.OA.22 UVJERENJE O TAČNOSTI JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA
MUP.UAP.SA.OA.23 UVJERENJE O PREBIVALIŠTU
MUP.UAP.SA.OA.24 POTVRDA O IDENTITETU
MUP.UAP.SA.OA.25 PRIJAVA/ODJAVA PREBIVALIŠTA
MUP.UAP.SA.OA.26 DODJELJIVANJE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA
MUP.UAP.SA.OA.27 PROMJENA SPOLA I UTVRĐIVANJE IDENTITETA
MUP.UAP.SA.OA.28 PREBACIVANJE SLOVA STRANOG ALFABETA
MUP.UAP.SA.OA.29 PROMJENA LIČNOG IMENA ILI SAMO IMENA ILI SAMO PREZIMENA
MUP.UAP.SA.OA.30 PONIŠTENJE LIČNE KARTE
MUP.UAP.SA.OA.31 POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH SREDSTAVA
MUP.UAP.SA.OA.32 PONIŠTENJE VOZAČKE DOZVOLE
MUP.UAP.SA.OA.33 OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM POTVRDE O VLASNIŠTVU
MUP.UAP.SA.OA.34 OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM POTVRDE O REGISTRACIJI
MUP.UAP.SA.OA.35 OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM SAOBRAĆAJNE DOZVOLE
MUP.UAP.SA.OA.36 OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆIM REGISTARSKIH TABLICA
MUP.UAP.SA.OA.37 PONIŠTENJE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA
MUP.UAP.SA.OA.38 PONIŠTENJE IDENTIFIKACIJSKOG BROJA
MUP.UAP.SA.OA.39 PONIŠTENJE PREBIVALIŠTA
MUP.UAP.SA.OA.40 IZDAVANJE ZNAKA PRISTUPAČNOSTI
MUP.UAP.SA.OA.41 ZAHTJEV ZA PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO BIH I FBIH NA OSNOVU MEĐUNARODNOG SPORAZUMA IZMEĐU BIH I SRBIJE
MUP.UAP.SA.OA.42 IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne i kadrovske posloveOdjeljenje za analitiku, planiranje i evidenciju
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.01 IZDAVANJE UVJERENJA O NE/OSUĐIVANOSTI
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.02 UVJERENJE IZ PREKRŠAJNE EVIDENCIJE
InstitucijeZavod za izgradnju Kantona sarajevoSektor za zajedničke poslove
ZI.SKKU.01 IZDAVANJE PODATAKA IZ KATASTRA KOMUNALNIH UREĐAJA
ZI.SZP.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
InstitucijeZavod za izgradnju Kantona sarajevoSektor za pripremu uređenja gradskog građevinskog zemljišta
ZI.SPUGGZ.01 POTVRDA O PLAĆENIM TROŠKOVIMA UREĐENJA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
ZI.SPUGGZ.02 KOPIJA DOKUMENATA IZ ARHIVE ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
InstitucijeZavod za informatiku i statistikuSektor za statistiku
ZIS.SS.01 PRISTUP INFORMACIJAMA
InstitucijeZavod za planiranje razvoja Kantona SarajevoSektor za GIS
ZP.GIS.01 IZVOD IZ PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE