Ostvarivanje prava na izuzetnu novčanu pomoć

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra postupka: 
KCSR.02
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mirsada PoturkovićMirsada Poturković033/723-635mirsada@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Osigurati licima odnosno porodicama u stanju socijane potrebe kojima je zbog posebnih okolnosti (migracije, repatrijacije, elementarne nepogode, smrti jednog ili više članova porodice, povratka sa liječenja , otpuštanja sa izdržavanja kazne zatvora) odgovarajući oblik pomoći, obezbjedi ostvarivanje novčana pomoći u cilju prevazilaženja stanja socijalne potrebe.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH, član 19. tačka 1), “Službene novine Federacije BiH”, broj: 36/99; 54/04; 39/06; 14/09; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99; Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 4. stav (1), član 33. i 34., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14-Prečišćen tekst; Uredba o visini koeficijenata za obraćun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj kalendarskoj godini ,koja služi kao osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 2., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj:19/15; Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 2. tačka a), ” Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 25/15;

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca
Adresa – prebivalište
Bračni status
Opis stanja socijalne potrebe
Telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravišta za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjevaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(nadležan je matični ured općine mjesta rodjenja podnosioca zahtjeva)
Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstvaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Kućna listaNadležna općina-služba za opću upravuOriginal
Uvjerenje o kretanju za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOriginal
Dokazi o primanjima za sve članove domaćinstvaPoslodavac/Služba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal(dokaz o primanjima – potvrda o visini ličnog dohotka, potvrda službe za zapošljavanje, potvrda PIO, potvrda škole/fakulteta)
Uvjerenje da li su članovi domaćinstva korisnici lične ili porodične invalidnineNadležna općina- služba boračko-invalidske zaštiteOriginal(nadležna je općina prebivališta članova domaćinstva)
Uvjerenje porezne uprave za sve punoljetne članove domaćinstvaPorezna uprava nadležne općineOvjerena kopija(prema mjestu prebivališta / boravišta podnosioca zahtjeva)
Uvjerenje o posjedovanju motornog vozilaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Primjerak tekućeg računaBankaKopija
Uvjerenje za ostvarivanje prava na ličnu/porodičnu invalidninu i ortopedski dodatak po osnovu statusa-civilne žrtve rataNadležna općinaOriginal(nadležna je služba općine za obavljanje poslova iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom)

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi do trenutka isp
Obrazac: