Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za putne isprave
MUP.UAP.SA.OA.01 PRVA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.02 PONOVNA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.03 PROMJENE VLASNIŠTVA NAD VOZILOM
MUP.UAP.SA.OPI.01 IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE
MUP.UAP.SA.OPI.02 HITNO IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE
MUP.UAP.SA.OPI.03 OGLAŠAVANJE PUTNE ISPRAVE NEVAŽEĆOM I PONIŠTENJE ISTE
MUP.UAP.SA.OPI.04 POTVRDA O POSJEDOVANJU/NEPOSJEDOVANJU PUTNE ISPRAVE
MUP.UAP.SA.OPI.05 POVRAT POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA
MUP.UAP.SA.OPI.06 IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE MALODOBNOM DJETETU UZ SAGLASNOST ORGANA STARATELJSTVA
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
MUP.UAP.SA.OA.04 PRIVREMENA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.05 IZDAVANJE PROBNIH TABLICA
MUP.UAP.SA.OA.06 PRODUŽENJE VAŽNOSTI REGISTRACIJE
MUP.UAP.SA.OA.07 PROMJENA PODATAKA O VOZILU
MUP.UAP.SA.OA.08 ODJAVA VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.09 REGISTRACIJA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.10 UVJERENJA O NEPOSJEDOVANJU VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.11 UVJERENJA O VLASNIŠTVU VOZILA
MUP.UAP.SA.OA.12 PROMJENA STIKER NALJEPNICE
MUP.UAP.SA.OA.13 UVJERENJE O POSJEDOVANJU VOZAČKE DOZVOLE
MUP.UAP.SA.OA.14 UVJERENJE O ZAŠTITNIM MJERAMA ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM
MUP.UAP.SA.OA.15 PRODUŽENJE VAŽENJA VOZAČKE DOZVOLE
MUP.UAP.SA.OA.16 ZAMJENA VOZAČKE DOZVOLE
MUP.UAP.SA.OA.17 IZDAVANJE LIČNE KARTE BIH DRŽAVLJANIMA
MUP.UAP.SA.OA.18 ZAMJENA LIČNE KARTE BIH DRŽAVLJANIMA
MUP.UAP.SA.OA.19 IZDAVANJE LIČNE KARTE ZA STRANCE SA ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U BIH
MUP.UAP.SA.OA.20 ZAMJENA LIČNE KARTE ZA STRANCE SA ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U BIH
MUP.UAP.SA.OA.21 UVJERENJE O NE/POSJEDOVANJU LIČNE KARTE
MUP.UAP.SA.OA.22 UVJERENJE O TAČNOSTI JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA
MUP.UAP.SA.OA.23 UVJERENJE O PREBIVALIŠTU
MUP.UAP.SA.OA.24 POTVRDA O IDENTITETU
MUP.UAP.SA.OA.25 PRIJAVA/ODJAVA PREBIVALIŠTA
MUP.UAP.SA.OA.26 DODJELJIVANJE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA
MUP.UAP.SA.OA.27 PROMJENA SPOLA I UTVRĐIVANJE IDENTITETA
MUP.UAP.SA.OA.28 PREBACIVANJE SLOVA STRANOG ALFABETA
MUP.UAP.SA.OA.29 PROMJENA LIČNOG IMENA ILI SAMO IMENA ILI SAMO PREZIMENA
MUP.UAP.SA.OA.30 PONIŠTENJE LIČNE KARTE
MUP.UAP.SA.OA.31 POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH SREDSTAVA
MUP.UAP.SA.OA.32 PONIŠTENJE VOZAČKE DOZVOLE
MUP.UAP.SA.OA.35 OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM SAOBRAĆAJNE DOZVOLE
MUP.UAP.SA.OA.36 OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆIM REGISTARSKIH TABLICA
MUP.UAP.SA.OA.37 PONIŠTENJE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA
MUP.UAP.SA.OA.42 IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za administraciju Stari Grad
MUP.UAP.SA.OA.33 OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM POTVRDE O VLASNIŠTVU
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za administraciju Centar
MUP.UAP.SA.OA.34 OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM POTVRDE O REGISTRACIJI
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne, kadrovske, logističke poslove i edukacijuOdjeljenje za analitiku, planiranje i evidenciju
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.01 IZDAVANJE UVJERENJA O NE/OSUĐIVANOSTI
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.02 UVJERENJE IZ PREKRŠAJNE EVIDENCIJE
Ministarstvo unutrašnjih poslova1. Policijska uprava
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.11 ODOBRENJE ZA KRETANJE NAOURUŽANJA I VOJNE OPREME