POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH SREDSTAVA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava policije
Šifra postupka: 
MUP.UP.SPKLPE.OAP.08
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoni
Mirza Hadžiabdićšef odsjeka za video nadzor033-286-781
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda po izrečenim novčanim kaznama – prekršajnim nalozima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, Član 200. stav 1., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 2/98 i broj 48/99; Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, Tačka 24.1, “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 65/14, 105/14, 20/15, 44/15, 53/15, 73/15; Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo, član 12., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:15/05; Instrukcija o načinu pokretanju prekršajnog postupka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, član 24., broj Instrukcije 01-572/14 od 26.11.2014.godine.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa, općina i mjesto stanovanja
JMBG
Broj lične karte
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati pogrešno ili više uplaćenih novčanih sredstavaBanka ili poštaOriginal
Podaci o broju računa za uplatuPodnosilacKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.Trajno.