Administrativni postupci

Ministarstvo za odgoj i obrazovanjeProsvjetno-pedagoški zavod
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
test
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
FZZ.JUSZ.01
RADNA DOZVOLA
Izdavanje radnih dozvola strancima – stranim ulagačima-investitorima, radi većeg privrednog rasta Kantona i većeg zapošljavanje BH građana
JUSZ.OBZ.01
UVJERENJE O NEZAPOSLENOSTI
Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarenje i zaštite prava podnosilaca u drugim postupcima.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
KCSR.01
Smještaj u ustanovu socijalne zaštite
Ostvarivanje prava na smještaj u ustanove socijalne zaštite djece/ odraslih osoba ima za cilj da djeci/odraslim osobama obezbijediti zadovoljavanje socijalnih i drugih potreba, ukoliko te potrebe ne mogu ostvariti u biološkoj ili drugoj porodici.
KCSR.02
Ostvarivanje prava na izuzetnu novčanu pomoć
Osigurati licima odnosno porodicama u stanju socijane potrebe kojima je zbog posebnih okolnosti (migracije, repatrijacije, elementarne nepogode, smrti jednog ili više članova porodice, povratka sa liječenja , otpuštanja sa izdržavanja kazne zatvora) odgovarajući oblik pomoći, obezbjedi ostvarivanje novčana pomoći u cilju prevazilaženja stanja socijalne potrebe.
KCSR.03
Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć
Osigurati licima odnosno porodicama u stanju socijane potrebe kojima je zbog posebnih okolnosti (migracije, repatrijacije, elementarne nepogode, smrti jednog ili više članova porodice, povratka sa liječenja , otpuštanja sa izdržavanja kazne zatvora) odgovarajući oblik pomoći, obezbjedi ostvarivanje jednokratne novčana pomoći u cilju prevazilaženja stanja socijalne potrebe.
KCSR.04
Regulisanje prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo
Obezbijediti licima i porodicama jedan topli obrok dnevno u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo, što ima direktnog odraza na zadovoljavanje minimuma egzistencijalnih potreba stanovnika Kantona Sarajeva koji žive u stanju socijalne potrebe.
KCSR.05
Ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć
Ostvarivanje prava na materijalnu pomoć licima nesposobnim za rad, bez sredstava za život i srodnika koji su po Zakonu obavezni na izdržavanje.
KCSR.06
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe (stara lica iznad 65 godina života)
Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe licima starijim od 65.godina, kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega od strane druge osobe za zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba. Ovim postupkom se obezbjeđuje sredstava kojima finansiraju troškove angažovanja druge osobe.
KCSR.07
Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu
Osigurati licima -korisnicima stalne novčane pomoći i licima sa invaliditetom pravo na zdravstvenu zaštitu, ( pod uslovom da ga ne mogu ostvariti po drugom osnovu).
KCSR.09
Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje
Obezbijediti novčana sredstva osobama ometenim u psihičkom i fizičkom razvoju , koje su osposobljenje za rad , a koje čekaju na zaposlenje , pod uvjetom da se redovno javljaju Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo.
KCSR.10
POSREDOVANJE PRIJE POKRETANJA POSTUPKA ZA RAZVOD BRAKA
Obezbjediti u postupku posredovanja otklanjanje uzroka koji su doveli do poremećaja bračnih odnosa. Ukoliko su bračni odnosi teško i trajno poremećeni, a eliminacija uzroka i mirenje bračnih partnera je nemoguća, obezbjediti u postupku posredovanja predpostavke za postizanje sporazuma o povjeri, izdržavanju i održavanju ličnih odnosa djeteta i roditelja kome dijete nije povjereno nakon razvoda braka.
KCSR.11
USVOJENJE
Usvojenje je oblik porodično-pravne zaštite djece bez roditeljskog staranja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, putem koga se zasniva roditeljski ili srodnički odnos između djeteta/usvojenika i roditelja/usvojioca. Time se dijete lišeno roditeljskog staranja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja trajno zbrinjava u porodici (između usvojenika i usvojioca se zasnivaju odnosi srodstva kao da se radi o krvnom srodstvu).
KCSR.12
PRISTUP INFORMACIJAMA
Ostvarivanje prava na pristup infomacijam pod kontrolom javnog organa.
KCSR.13
OSTVARIVANJE PRAVA NA LIČNU INVALIDNINU, DODATAK ZA NJEGU I POMOĆ DRUGOG LICA I ORTOPEDSKI DODATAK
Licima sa invaliditetom I grupe sa 100% tjelesnog oštećenja i licima sa invaliditetom II grupe sa 90% tjelesnog oštećenja, omogućiti ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedski dodatak.
KCSR.14
SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA SAHRANE-DŽENAZE-POKOPA
Ostvarivanje prava na regulisanje troškova dženaze/sahrane/ukopa korisnika prava na stalnu novčanu pomoć i osoba smještenih u ustanove socijalne zaštite te izuzetno osoba čiji srodnici nisu u stanju ni po kom osnovu obezbejditi sredstva za izmirenje troškova dženaze/sahrane/ukopa, a umrla lica prije smrti ta sredstva nisu obezbjedila.
KCSR.15
SMJEŠTAJ U DRUGU PORODICU
Ostvarivanje prava na smještaj u drugu porodicu djece/odraslih osoba ima za cilj da djeci/odraslim osobama obezbijedi zadovoljavanje socijalnih i drugih potreba u drugoj porodici ukoliko te potrebe ne mogu ostvariti u biološkoj porodici.
KCSR.16
FINANSIRANJE PODSTANARSTVA
Ostvarivanje prava na sufinansiranje podstanarstva ima za cilj, da korisnicima stalne novčane pomoći, dodatka na njegu i pomoć druge osobe I i II grupe po osnovu federalnog zakona, novčane naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica po osnovu kantonalnog zakona, samohranim roditeljima, žrtvama nasilja i licima preko 18. godina koja su izgubila pravo na smještaj u hraniteljsku porodicu, obezbijediti financijsku podršku u rješavanju problema/pitanja stanovanja. Na taj način se direktno utiče na zadovoljavanje jedne od osnovnih potreba porodice.
KCSR.17
UVJERENJE O POSLOVNOJ SPOSOBNOSTI
Ostvarivanje ličnih prava građana i regostrovanja samostalne djelatnosti.
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
KCSR.08
Regulisanje prava na subvencioniranje troškova grijanja
Ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova grijanja ima za cilj porodicama u stanju socijalne potrebe, uplatom sredstava na račun preduzeća čiji energent domaćinstvo koristi kao energent za grijanje, participirati u dijelu izmirenja računa za grijanje (struga, gas, centralno grijanje) ili nabavke čvrstog goriva-drva/uglja.