Regulisanje prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra postupka: 
KCSR.04
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mirsada Poturkovićstručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacije 033/723-635mirsada@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obezbijediti licima i porodicama jedan topli obrok dnevno u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo, što ima direktnog odraza na zadovoljavanje minimuma egzistencijalnih potreba stanovnika Kantona Sarajeva koji žive u stanju socijalne potrebe.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH, član 3., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 36/99; 54/04; 39/06 i 14/09; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 4. stav 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 38/14-Prečišćen tekst; Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona, članovi 2.,3. i 8.stav (1), “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 24/06; 46/12; 30/13; 3/14; i 19/14.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
U kojoj Javnoj kuhinji podnosioc želi obrok i koji punkt (“Crveni križ”, “Merhamet”, “Krug Svetog Ante”, “Stari Grad” ili “”Jelo na kotačima” – zaokružiti)
Općina rođenja
Zanimanje
Kontakt telefon
Bračni status
Status domaćinstva
Lice sa invaliditetom ili ometeno u psihičkom ili fizičkom razvoju (zaokružiti da ili ne)

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravišta za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjevaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(nadležan je matični ured općine mjesta rodjenja podnosioca zahtjeva)
Izvod iz matične knjige rođenih za djecu do 15.godineNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Potvrda o broju članova domaćinstva Mjesna zajednicaOriginal
Kućna listaNadležna općina- služba za opću upravuOriginal
Uvjerenje o kretanju za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOriginal
Dokazi o primanjima za sve članove domaćinstvaPoslodavac/Služba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal(dokaz o primanjima – potvrda o visini ličnog dohotka, potvrda službe za zapošljavanje, potvrda PIO, potvrda škole/fakulteta)
Uvjerenje za sve članove domaćinstva da li su korisnici lične ili porodične invalidnineNadležna općina- služba boračko-invalidske zaštiteOriginal(nadležna je općina prebivališta članova domaćinstva)
Dokaz o stambenom statusu ( dokaz o vlasništvu ili ugovor o podstanarstvu-ovjeren u poreskoj upravi općine prebivališta/boravišta)ZK ured/poreska uprava nadležne općineOvjerena kopija
Izjava kojom podnosilac zahtjeva izjavljuje da ne izdaje stan pod zakup (kuću/poslovni prostor ili garažu)Nadležna općina-služba za upravuOriginal
Uvjerenje iz katastra/zemljišno-knjižni uredZK ured/ nadležna općina-služba za imovinsko- pravne odnoseOriginal
Uvjerenje za sve članove domaćinstva za ostvarivanje prava na ličnu/ porodičnu invalidninu i ortopedski dodataka po osnovu statusa-civilne žrtve rataNadležna općinaOriginal(nadležna je služba općine za obavljanje poslova iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom)
Uvjerenje porezne uprave za sve punoljetne članove domaćinstvaPoreska uprava nadležne općineOriginal(prema mjestu prebivališta/ boravišta podnosioca)
Uvjerenje o ne/posjedovanju motornog vozila za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOriginal
Izjava kojom podnosilac izjavljuje da nije vlasnik stana/kuće ili da stanuje u kući/stanuNadležna općina-služba za opću upravuOvjerena kopija
Rješenje o invaliditetu/ ometenosti u psihičkom i fizičkom razvojuZavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Institut za medicinu rada / komisija za kategorizacijuOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi sve dok postoje
Obrazac: