Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra obrasca:
KCSR.04

Predmet: Regulisanje prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja


____________________________________________________________________________________________
U kojoj Javnoj kuhinji podnosioc želi obrok i koji punkt (“Crveni križ”, “Merhamet”, “Krug Svetog Ante”, “Stari Grad” ili “”Jelo na kotačima” – zaokružiti)


____________________________________________________________________________________________
Općina rođenja


____________________________________________________________________________________________
Zanimanje


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Bračni status


____________________________________________________________________________________________
Status domaćinstva


____________________________________________________________________________________________
Lice sa invaliditetom ili ometeno u psihičkom ili fizičkom razvoju (zaokružiti da ili ne)

Regulisanje prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravišta za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjevaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(nadležan je matični ured općine mjesta rodjenja podnosioca zahtjeva)
Izvod iz matične knjige rođenih za djecu do 15.godineNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Potvrda o broju članova domaćinstva Mjesna zajednicaOriginal
Kućna listaNadležna općina- služba za opću upravuOriginal
Uvjerenje o kretanju za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOriginal
Dokazi o primanjima za sve članove domaćinstvaPoslodavac/Služba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal(dokaz o primanjima – potvrda o visini ličnog dohotka, potvrda službe za zapošljavanje, potvrda PIO, potvrda škole/fakulteta)
Uvjerenje za sve članove domaćinstva da li su korisnici lične ili porodične invalidnineNadležna općina- služba boračko-invalidske zaštiteOriginal(nadležna je općina prebivališta članova domaćinstva)
Dokaz o stambenom statusu ( dokaz o vlasništvu ili ugovor o podstanarstvu-ovjeren u poreskoj upravi općine prebivališta/boravišta)ZK ured/poreska uprava nadležne općineOvjerena kopija
Izjava kojom podnosilac zahtjeva izjavljuje da ne izdaje stan pod zakup (kuću/poslovni prostor ili garažu)Nadležna općina-služba za upravuOriginal
Uvjerenje iz katastra/zemljišno-knjižni uredZK ured/ nadležna općina-služba za imovinsko- pravne odnoseOriginal
Uvjerenje za sve članove domaćinstva za ostvarivanje prava na ličnu/ porodičnu invalidninu i ortopedski dodataka po osnovu statusa-civilne žrtve rataNadležna općinaOriginal(nadležna je služba općine za obavljanje poslova iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom)
Uvjerenje porezne uprave za sve punoljetne članove domaćinstvaPoreska uprava nadležne općineOriginal(prema mjestu prebivališta/ boravišta podnosioca)
Uvjerenje o ne/posjedovanju motornog vozila za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOriginal
Izjava kojom podnosilac izjavljuje da nije vlasnik stana/kuće ili da stanuje u kući/stanuNadležna općina-služba za opću upravuOvjerena kopija
Rješenje o invaliditetu/ ometenosti u psihičkom i fizičkom razvojuZavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Institut za medicinu rada / komisija za kategorizacijuOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi sve dok postoje