SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA SAHRANE-DŽENAZE-POKOPA

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra postupka: 
KCSR.14
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mirsada Poturković stručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacije033/723-635mirsada@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na regulisanje troškova dženaze/sahrane/ukopa korisnika prava na stalnu novčanu pomoć i osoba smještenih u ustanove socijalne zaštite te izuzetno osoba čiji srodnici nisu u stanju ni po kom osnovu obezbejditi sredstva za izmirenje troškova dženaze/sahrane/ukopa, a umrla lica prije smrti ta sredstva nisu obezbjedila.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH, članovi 3. i 19., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 36/99; 54/04; 39/06; 14/09; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99;Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 4. stav 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 38/14-Prečišćen tekst; Uredba o regulisanju troškova dženaze/sahrane/ukopa, članovi 3. – 6., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 14/06 i 27/13.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Ime oca
Prebivališta – boravište
Adresa stanovanja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta za sve punoljetne članove porodice koji su obavezni na izdržavanjeMUP Kantona SarajevoNa uvid(matični ured prema mjestu rodjenja maloljetne osobe)
Dokaz o smrtiLjekar mrtvozornikOvjerena kopija(uvjerenje se pribavlja u općini prebivališta osobe obavezne na izdržavanje)
Rješenje o korištenju prava na stalnu novčanu pomoć ili rješenje o smještaju u ustanovu socijalne zašteCentar za socijalni radNa uvid(dokaz o primanjima – potvrda o visini ličnog dohotka, potvrda Službe za zapošljavanje, potvrda PIO)
Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članoveNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(uvjerenje se pribavlja u općini prebivališta članova domaćinstva)
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Ovjerena kućna listaNadležna općina- služba za opću upravuOriginal
Uvjerenje da li su članovi porodice obavezni na izdržavanje po osnovu statusa- civilne žrtve rataNadležna općina-služba za poslove zaštite civilnih žrtava rataOriginal
Dokazi o primanjima za sve članove porodice obavezne na izdržavanjePoslodavac/Služba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal
Uvjerenje za sve članove porodice obavezne na izdržavanje da li su korisnicu lične ili porodične invalidnineNadležna općina- služba za boračko-invalidsku zaštituOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
Rok utvrđen propisom je odmah po saznanju za smrt osobe.Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.
Obrazac: