PRISTUP INFORMACIJAMA

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra postupka: 
KCSR.12
Djelatnosti: 
Boračka pitanja

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Kemal Brigić stručni saradnik 033/723-631kemalb@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na pristup infomacijam pod kontrolom javnog organa.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federacije BiH, član 11. i 14., “Sl.Novine Federacije BiH“, broj: 32/01 i 48/11; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBIH”, broj 2/98 i 48/99; Uputstvo za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, tačka 2. i 3., “Službene novine Federacije BiH”, broj : 57/01, 48/11; Vodič za pristup informacijama broj: 35/X-06-530-1665/07, od 22.10.2007.godine;

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za troškove umnožavanja0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica; 5 KM po disketi za elektronsku dokumentacijuPrimalac: JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo; budž.org: 23020001338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca – Naziv pravnog lica
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Dovoljno podataka o prirodi/sadržaju informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Javne ustanove, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta ili lični dokument sa fotografijomMUP Na uvid(ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH.Banka ili poštaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja o potrebnoj dopuni 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 8 dana.Neograničeno
Obrazac: