Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra obrasca:
KCSR.12

Predmet: PRISTUP INFORMACIJAMA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca – Naziv pravnog lica


____________________________________________________________________________________________
Adresa podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Dovoljno podataka o prirodi/sadržaju informacije


____________________________________________________________________________________________
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Javne ustanove, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

PRISTUP INFORMACIJAMA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta ili lični dokument sa fotografijomMUP Na uvid(ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH.Banka ili poštaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za troškove umnožavanja0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica; 5 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju338-000-22100192-60Primalac: JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo; budž.org: 23020001

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja o potrebnoj dopuni 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 8 dana.Neograničeno