OSTVARIVANJE PRAVA NA LIČNU INVALIDNINU, DODATAK ZA NJEGU I POMOĆ DRUGOG LICA I ORTOPEDSKI DODATAK

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra postupka: 
KCSR.13
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mirsada Poturkovićstručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacije 033/723-635mirsada@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Licima sa invaliditetom I grupe sa 100% tjelesnog oštećenja i licima sa invaliditetom II grupe sa 90% tjelesnog oštećenja, omogućiti ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedski dodatak.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH, članvi 3., 59., 60. i 61., “Službene novine Federacije BiH”, broj:36/99; 54/04; 39/06; 14/09; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99; Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, članovi 4. stav (1) i 123.-126., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14-Prečišćen tekst.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Zanimanje
Godine radnog staža
Da li je ostvareno pravo na novčanu naknadu za njegu i pomoć po drugom osnovu

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid(uvjerenje se pribavlja u općini prebivališta /boravišta podnosioca zahtjeva)
Prijava mjesta prebivališta-boravištaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija(uvjerenje se pribavlja u općini prebivališta podnosioca zahtjeva)
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjevaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Nalaz, ocjena, mišljenje ljekarske komisije o utvrđenom procentu invaliditetaInstitut za ocjenu radne sposobnostiOriginal
Izvod iz matične knjige rođenihNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Tekući računBankaOvjerena kopija
Rješenje o kategorizaciji za lica ometena u fizičkom i psihičkom razvojuKomisija za kategorizacijuOvjerena kopija
Uvjerenje da li je podnosilac zahtjeva korisnik prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenjePIOOriginal
Uvjerenje za podnosioca zahtjeva da li je korisnik prava po osnovu statusa civilne žrtve rataNadležna općina-služba za poslove zaštite civilnih žrtava rata i raseljenih licaOriginal
Uvjerenje da li je podnosilac korisnik prava po osnovu boračko-invalidske zaštiteNadležna općina-služba za boračko-invalidsku zaštituOriginal
Rješenje, nalaz, ocjena i mišljenje da su korisnici lične invalidnine po osnovu boračko-invalidske zaštiteInstitut za ocjenu radne sposobnostiOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Rješenje kojim je osoba ostvarila pravo na ličnu invalidninu
Obrazac: