Administrativni postupci

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MP.SPVŠ.06
OSNIVANJE VETERINARSKIH ORGANIZACIJA I UPIS U REGISTAR
Provođenje postupka o utvrđivanju uslova za osnivanje veterinarskih organizacija u skladu sa članom 82. i 92. Zakona o veterinarstvu ("Službene novine FBiH", broj: 46/00); Pravilnika o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načina dodjele područja djelatnosti ("Službene novine FBiH" broj: 5/16) i njihov upis u registar.
MP.SPVŠ.07
OBAVLJANJE POSLOVA DEZINFENKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
Potvrđivanje postupka utvrđivanja uslova u veterinarskim stanicama za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u skladu sa članom 82. stav 3. i 92. stav Zakona o veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/00), članovima 4. Pravilnika o uslovima obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i radiološke dokumentacije, ("Službene novine F BiH", broj 42/01 i 22/04).
MP.SPVŠ.08
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE
Provođenje postupka utvrđivanja prava i visine naknade štete za eutanaziranje životinja oboljele od zaraznih bolesti životinja.
MP.SPVŠ.09
REGISTRACIJI OBJEKATA U POSLOVANJU SA SIROVINAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
Provođenje postupka registracije objekta iz člana 5. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uslovima za objekte koji proizvode hranu životinjskog porijekla ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/13)
MP.SPVŠ.10
VETERINARSKO-ZDRAVSTVENA SAGLASNOST ZA ODRŽAVANJE SAJMOVA, AUKCIJA, SMOTRI, IZLOŽBI, SPORTSKIH NATJECANJA, TRGOVINE I DRUGIH MANIFESTACIJA SA ŽIVOTINJAMA
Davanje predhodne veterinarsko-zdravstvene saglasnosti za održavanje sajmova, aukcija, smotri, izložbi, sportskih natjecanja, trgovine i drugih manifestacija sa životinjama, u skladu sa članom 28. i 29. Zakona o veterinarstvu ("Službene novine F BiH", broj 2/98 i 48/00)
MP.SPVŠ.11
RJEŠENJE O REGISTRACIJI FARME
Utvrđivanje ispunjenosti propisanh veterinarsko zdravstvenih uslova za farme kopitara i papkara veći od 20 uslovnih grla; peradi i kunića većih od 10 uslovnih grla; valionice; farme za uzgoj divljači i krznaša; uzgajališta puževa; ribnjaci i drugi objekti akvakulture.
MP.SPVŠ.12
ISPUNJAVANJE VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA OBJEKTE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE TRGOVINE, KONZERVIRANJA, OBRADE, PRERADE I SKLADIŠTENJA KOŽE I KRZNA
Utvrđivan je ispunjenosti propisanih veterinarsko zdravstvenih uslova za objekte koji obavljaju poslove trgovine, konzerviranja, obrade i skladištenje kože i krzna.
MP.SPVŠ.13
IZRADA VETERINARSKIH OZNAKA
Obezbjediti da objekti za klanje životinja koriste žigove i oznake za obilježavanje mase u skladu sa pravilnikom o obilježavanju sirovina i proizvoda životinjskog porijekla i izradi, obliku i sadržaju veterinarskih oznaka ("Službeni glasnik BiH", broj 82/09 i 75/13).
MP.SPVŠ.14
OSNIVANJE CENTRA ZA PAKOVANJE JAJA
Provođenje postupka osnivanja centra za pakovanje jaja radi stavljanja pod nadzor veterinarske inspekcije
MP.SPVŠ.15
OSNIVANJE VETERINARSKIH ORGANIZACIJA I UPIS U REGISTAR
Provođenje postupka o utvrđivanju uslova za osnivanje veterinarskih organizacija u skladu sa članom 82. i 92. Zakona o veterinarstvu ("Službene novine FBiH", broj 46/00) i Pravilnika o uslovima za osnivanje I obavljanje veterinarske djelatnosti i način dodjele područja djelatnosti ("Službene novine FBiH", broj 5/16( i njihov upis u registar
MP.SPVŠ.16
RJEŠENJE O USKLAĐENOSTI SA PROPISANIM VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM USLOVIMA U POGLEDU LOKACIJE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE IZ ČLANA 19. STAV 1. ZAKONA O VETERINARSTVU (“SLUŽBENE NOVINE FBIH”, BROJ 46/00)
Provođenje postupka o utvrđivanju usklađenosti sa propisima veterinarsko-zdravstvenim uslovima u pogledu lokacije za objekte iz člana 19. stav 1. Zakona o veterinarstvu ("Službene novine F BiH", broj 46/00) a to su objekti za klanje životinja, rasijecanje i obradu mesa, mesa divljači, riba, rakova, školjka, puževa i žaba koji su namjenjeni javnoj potrošnji, preradu mesa, mesa divljači, riba, mlijeka, jaja, meda i ostalih proizvoda životinjskog podrijekla namjenjenih za ishranu ljudi putem javne potrošnje; hlađenja, zamrzavanje i/ili uskladištenje navedenih proizvoda. Utvrđivanje ispunjenosti propisanih veterinarsko zdravstvenih uslova za objekte iz člana 19. stav. 1. Zakona o veterinarstvu ("Službene novine F BiH", broj 46/00) i odobravanje djelatnosti
MP.SPVŠ.17
VETERINARSKO-ZDRAVSTVENE SAGLASNOSTI NA LOKACIJU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA KAO ŠTO SU: FARME KOPITARA I PAPKARA VEĆIH OD DVADESET USLOVNIH GRLA, PERADI I KUNIĆA VEĆIH OD DESET USLOVNIH GRLA, VALIONICE, FARME ZA UZGOJ
Utvrđivanje uslova i odobravanje objekata u skladu sa važećim propisima.
MP.SPVŠ.18
SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR DORAĐIVAČA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
Svrha ovog administrativnog postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za obavljanje dorade sjemena u pogledu stručne osposobljenosti, da raspolaže radnim prostorom i opremom za doradu sjemena, te prostorom za odvojeno skladištenje pojedinih vrsta i kategorija sjemena koji zadovoljava minimalne tehničke uvjete i uvjete propisane Pravilnikom o tehničkoj opremljenosti objekta, sanitarno-higijenskim uvjetima u pogledu kapaciteta i opreme za dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju objekta i bilja kao i dali ima osiguranu zdravstveno-tehničku zaštitu radnog prostora i zaposlenih koji u njemu rade (sprečavanje štetnog uticaja hemijskih sredstava kojima se šumsko sjeme tretira i sl.).
MP.SPVŠ.19
SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR LABORATORIJA ZA UTVRĐIVANJE KVALITETA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
Svrha ovog administrativnog postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za laboratorijsko utvrđivanje kvaliteta šumskog i hortikulturnog sjemena koje se određuje njegovom čistoćom, vlagom, klijavošću, vitalitetom i zdravstvenim stanjem
MP.SPVŠ.20
KRČENJE ŠUME-PROMJENA NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA
Promjena namjene šumskog zemljišta ima za svrhu pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko u cilju izgradnje idividualnih objekata, privrednih objekata, infrastrukture i sl. u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom odnosno privođenje šumskog zemljišta planiranoj namjeni
MP.SPVŠ.21
SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SADNOG MATERIJALA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
MP.SPVŠ.22
SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
Svrha ovog administrativnog postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za proizvodnju sjemena šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.
MP.SPVŠ.23
SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA SADNOG MATERIJALA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA
Svrha ovog administrativnog postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za uvoz sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.
MP.SPVŠ.24
SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA, DRVEĆA I GRMLJA
Svrha ovog administrativnog postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za uvoz sjemena šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja
MP.SPVŠ.25
SAGLASNOST NA GODIŠNJI PLAN GOSPODARENJA LOVIŠTEM
Svrha postupka je da se utvrdi da li dostavljeni godišnji plan gospodarenja sadrži sve elemente, te da li je usklađen sa lovno gospodarskom osnovom u cilju planskog, racionalnog i održivog gospodarenja sa divljači i lovištem