Administrativni postupci

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MPUGZO.SURPNSO.02
PRODUŽENJE RJEŠENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA
Ministarstvo provodi postupak provjere privrednog društva da bi se utvrdilo da li isto ispunjavanja potrebne uvjete za obavljanjem djelatnosti održavanja i upravljanja zgradama, a sve u cilju zaštite života i sigurnosti ljudi i imovine.
MPUGZO.SURPNSO.03
SAGLASNOST MINISTARSTVA ZA IMENOVANJE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE STANJA ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE
Formiranje komisije od stručnih lica da bi isti na stručan način vršili pregled zajedničkih dijelova zgrade
MPUGZO.SURPNSO.04
JAVNI POZIV ZA LISTU KADIDATA KOJI MOGU OBAVLJATI POSLOVE PREDSTAVNIKA ETAŽNIH VLASNIKA
Formiranje liste kandidata od strane Ministarstva , u cilju postavljanja prinudnih predstavnika etažnih vlasnika za zgrade na kojima etažni vlasnici nisu izabrali predstavnika u skladu sa Zakonom.
MPUGZO.SURPNSO.05
POTVRDA O ISPRAVNOSTI POSTUPKA (MIŠLJENJE MINISTARSTVA DA LI JE ODLUKA ETAŽNIH VLASNIKA O PROMJENI UPRAVITELJA, DONEŠENA U SKLADU SA ZAKONOM)
Utvrđivanje/provjera ispravnosti da li su odluke etažnih vlasnika donesene u skladu sa Zakonom.
MPUGZO.SURPNSO.06
TESTIRANJE IZABRANIH PREDSTAVNIKA ETAŽNIH VLASNIKA
Provjera predstvnika o poznavanju Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradom u cilju što kvalitetnijeg obavljanja dužnosti predstavnika etažnih vlasnika.
MPUGZO.SZO.01
OKOLINSKA DOZVOLA
Smanjeno korištenje, spriječavanje opterećivanja i zagađivanja okoliša, spriječavanje narušavanja, kao i poboljšanje i obnova okoliša, zaštita ljudskog zdravlja i poboljšanje uvjeta okoliša od uticaja na kvalitetu života.
MPUGZO.SZO.02
REIZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE
Smanjeno korištenje i zagađivanje okoliša, spriječavanje narušavanja, kao i poboljšanje i obnova okoliša, zaštita ljudskog zdravlja i poboljšanje uvjeta okoliša od uticaja na kvalitetu života.
MPUGZO.SZO.03
ODOBRAVANJE PLANA AKTIVNOSTI ZA SMANJENJE EMISIJA
Posao kontrole podataka i ocjene mjera i aktivnosti utvrđenih u dostavljenom Planu aktivnosti radi utvrđivanja da li Plan aktivnosti udovoljava postavljenim zahtjevima za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju dozvole izdate prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša.
MPUGZO.SZO.04
DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Djelatnosti upravljanja otpadom trebaju se poduzimati tako da: imaju veoma mali uticaj na okoliš i ljudsko zdravlje, smanjuju opterećenje i korištenje okolišnih resursa, ne ugrožavaju ljudsko zdravlje ili zagađuju okoliš, smanjuju količine i štetne uticaje otpada, promiču ponovno korištenje i reciklažu otpada i sigurno odlaganje otpada.
MPUGZO.SZO.05
PRODUŽENJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Produženje djelatnosti upravljanja otpadom ukoliko nisu promijenjeni uslovi pod kojima je dozvola izdata.
MPUGZO.SZO.06
POTVRDA O OSLOBAĐANJU OD OBAVEZE IZDAVANJA/POSJEDOVANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Oslobađanje od obaveze izdavanja dozvola za upravljanje otpadom za aktivnosti male privrede – izdavanje potvrde koju vršitelj aktivnosti može koristiti u svrhe registriranja djelatnosti kod drugih nadležnih institucija.
MPUGZO.USP.01
PRISTUP INFORMACIJAMA
Omogućavanje svakom fizičkom i pravnom licu pravo na pristup informaciji koja je pod kontrolom javnog organa. Time se podstiče veća transparentnost i odgovornost javnih organa.
MPUGZO.USP.02
POVRAT STANA U POSJED
Donošenje rješenje o povratu stana u posjed prijeratnim nosiocima stanarskog prava i članovima njihovog porodičnog domaćinstva(koji su to svojstvo imali na dan 30.04.1991. godine).
MPUGZO.USP.03
UVODJENJE U POSJED STANA
Izvršenje donesenog rješenja u prvostepenom postupku.
MPUGZO.USP.04
DONOŠENJE RJEŠENJA PO ČLANU 28. ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA
Donošenje rješenja koje zamjenjuje ugovor o korištenju stana – dozvoljava nastavak korištenja stana članu porodičnog domaćinstva umrlog nosioca stanarskog prava.
MPUGZO.USP.05
ISELJENJE BESPRAVNOG KORISNIKA
Donošenje rješenja o iseljenju bespravnog korisnika.
MPUGZO.USP.06
UTVRĐIVANJE VISINE STANARINE
Donošenje rješenja kojim se utvrđuje visina stanarine koju je korisnik stana dužan plaćati vlasniku stana.
MPUGZO.USP.07
PROŠIRENJE NA SUSTANARSKI DIO STANA
Donošenje rješenja kojim se nosiocu stanarskog prava jednog dijela sustanarskog stana dozvoljava proširenje na sustanarski dio stana na kojem je prestalo stanarsko pravo.
MPUGZO.USP.08
VRAĆANJE STANA NA RASPOLAGANJE
Donošenje rješenja kojim se stan na kojem je prestalo stanarsko pravo shodno odredbama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima stavlja na raspolaganje vlasniku stana.
MPUGZO.USP.09
OBNAVLJANJE UGOVORA O KORIŠTENJU STANA
Donošenje rješenja kojim se privremenom korisniku utvrđuje da mu pripada pravo na obnovu ugovora o korištenju stana.