Administrativni postupci

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MP.SPVŠ.26
SAGLASNOST NA LOVNO GOSPODARSKU OSNOVU
Svrha postupka je da se utvrdi da li dosatavljena “lovno gospodasrka osnova” sadrži sve elemente u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, načinu i nositeljima izrade, odnosno odobravanja “lovno gospodarske osnove”, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem kao i da li je urađena u cilju očuvanja biološke ravnoteže i održivog gospodarenja sa divljači i lovištem
MP.SPVŠ.27
NAKNADA ŠTETE OD MEDVJEDA
Svrha postupka je da se utvrdi da li je zahtjev za nadoknadu štete osnovan.
MP.SPVŠ.28
SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE RADOVA U ŠUMARSTVU
Svrha postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za obavljanje radova u šumarstvu, u pogledu angažovanih stručnih lica, radnika kao i u pogledu opreme za izvođenje radova.
MP.SPVŠ.29
SAGLASNOST NA ŠUMSKO PRIVREDNU OSNOVU
Svrha postupka je da se utvrdi da li šumsko privredna osnova sadržava sve elemente koji su definisani Zakonom i Pravilnikom o elementima za izradu, postupku donošenja i reviziji šumsko privrednih osnova, te da li je izrađena na principu trajnosti gospodarenja šumama i šumskim zemljištem.
MP.SPVŠ.30
SAGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH RADOVA U PRIVATNIM ŠUMAMA
Svrha postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za obavljanje stručnih radova u šumarstvu u pogledu angažovnih stručnih lica
MP.SPVŠ.31
SAGLASNOST ZA UPOTREBU PODATAKA/DOKUMENATA IZRAĐENIH I PRIPREMLJENIH TOKOM IZRADE ŠUMSKO PRIVREDNE OSNOVE ZA DRŽAVNE I PRIVATNE ŠUME
Svrha postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ima opravdan zahtjev za upotrebu podataka i dokumenata iz šumsko privrednih osnova.
MP.SPVŠ.32
OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – BILJNA PROIZVODNJA (PRAVNA LICA I OBRTNIČKA DJELATNOST)
Utvrđivanje činjeničkog stanja i njihovo rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na novčani podsticaj u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – biljna proizvodnja
MP.SPVŠ.33
OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – MODEL KAPITALNIH ULAGANJA
Utvrđivanje činjeničkog stanja i rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na novčani podsticaj – model kapitalnih ulaganja.
MP.SPVŠ.34
OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNU NOVČANU PODRŠKU – ANIMALNA PROIZVODNJA
Utvrđivanje činjeničkog stanja i rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na federalnu novčanu podršku – animalna proizvodnja.
MP.SPVŠ.35
OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNU NOVČANU PODRŠKU – BILJNA PROIZVODNJA
Utvrđivanje činjeničkog stanja i njihovo rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na federalnu novčani podsticaj u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – biljna proizvodnja.
MP.SPVŠ.36
OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ – ANIMALNA PROIZVODNJA
Utvrđivanje činjeničkog stanja i njihovo rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na novčani podsticaj – animalna proizvodnja
MP.SPVŠ.37
PROMJENA VETERINARSKOG KONTROLNOG BROJA
Obezbjediti da svi objekti budu odobreni u skladu sa propisanom uslovima.
MP.SPVŠ.38
SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR DORAĐIVAČA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA
Svrha postupka je dobijanje saglasnosti, kao preduslov za upis u Registar radi obavljanja djelatnosti, ostvarenja i zaštite pripadajućih prava.
MP.SPVŠ.39
UPIS U REGISTAR LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA
Svrha postupka je dobijanje saglasnosti, kao preduslov za upis u Registar, obavljanje djelatnosti, ostvarenje i zaštita pripadajućih prava.
MP.SPVŠ.40
UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SJEMENA
Svrha postupka je dobijanje saglasnosti, kao preduslov za upis u Registar. Nakon podnošenja zahtjeva planira se proces i odlučuje o ispunjavanju uslova za dobijanje saglasnosti, nakon čega se otprema Federalnom ministarstvu i arhivira.
MP.SPVŠ.41
UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA MICELIJA, JESTIVIH I LJEKOVITIH GLJIVA
Svrha postupka je dobijanje saglasnosti, kao preduslov za upis u Registar. Nakon podnošenja zahtjeva planira se proces i odlučuje o ispunjavanju uslova za dobijanje saglasnosti, nakon čega se otprema Federalnom ministarstvu i arhivira.
MP.SPVŠ.42
UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA PRESADNICA
Svrha postupka je dobijanje saglasnosti, kao preduslov za upis u Registar. Nakon podnošenja zahtjeva planira se proces i odlučuje o ispunjavanju uslova za dobijanje saglasnosti, nakon čega se otprema Federalnom ministarstvu i arhivira.
MP.SPVŠ.43
PRETHODNA VODNA SAGLASNOST
Definiranje vodnih uslova za potrebe izdavanja urbanističkih, građevinskih, upotrebnih i okolinskih dozvola i dodjele koncesija.
MP.SPVŠ.44
VODNA SAGLASNOST
Definiranje vodnih uslova za potrebe izdvajanja urbanističkih, građevinskih, upotrebnih i okolinskih dozvola i dodjeli koncesija.
MP.SPVŠ.45
VODNA DOZVOLA
U postupku izdavanja urbanističkih, građevinskih, upotrebnih i okolinskih dozvola i dodjele koncesija. Definiranje vodnih uslova.