NAKNADA ŠTETE OD MEDVJEDA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.27
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Kemal StarogorčićPomoćnik ministra033 562 233kemal.starogorcic@mp.ks.gov.ba
Ednar IdrizŠef odjeljenja za pravne poslove033 562 188ednar.idriz@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha postupka je da se utvrdi da li je zahtjev za nadoknadu štete osnovan.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o lovstvu, članovi 70. i 73. (“Službene novine FBiH” broj: 4/06, 8/10 i 81/14); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 i 61/22); Mjere u cilju sprečavanja šteta od divljači i na divljači, član 9. (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 18/07 i 20/15);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica ili obrtnika / Ime i prezime fizičkog lica
Adresa sjedišta-prebivališta
Kontakt telefon
Predmet odštete
Datum nastanka štete
Mjesto nastanka štete
Lokalitet
Općina
Opis nastanka štete
Opis poduzetih mjera u cilju sprječavanja štete od divljači-medvejda

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaKomentar
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.Jednokratno
Obrazac: