Administrativni postupci

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MPUGZO.USP.10
OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM RJEŠENJA KOJIM JE STAN PROGLAŠEN NAPUŠTENIM
Donošenje rješenja kojim će se oglasiti ništavim rješenje kojim je stan proglašen napuštenim.
MPUGZO.USP.11
UVOĐENJE U POSJED STANA PO PRESTANKU STANARSKOG PRAVA (NA ZAHTJEV VLASNIKA STANA, KADA JE STAN U SVOJINI GRADJANA)
Donošenje rješenja kojim će se vlasnik stana uvesti u posjed stana.
MPUGZO.USP.12
UVJERENJE O ČINJENICAMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE
Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarivanja i zaštite prava podnosilaca u drugim postupcima.
MPUGZO.USP.13
ISELJENJE IZ VOJNIH STANOVA NA ZAHTJEV SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FBIH (STANOVA U VLASNIŠTVU BIVŠEG FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE)
Donošenje rješenja kojim se nalaže iseljenje korisniku vojnih stanova
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MRSPRLI.KM.01
PRISTUP INFORMACIJAMA
Svrha je pružanje pomoći fizičkom ili pravnom licu koje traži da ostvari svoje pravo u smislu ovog zakona u okviru mogućnosti javnog organa.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceSektor za rad i zapošljavanje
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MRSPRLI.SRZ.01
OSNIVANJE I RAD USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
Svrha je utvrditi ispunjenost opštih i posebnih uslova za osnivanje i rad ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, prostor, oprema, stručni kadar, način osnivanja ustanova i druga pitanja.
MRSPRLI.SRZ.02
PRAVO NA REPREZENTATIVNOST
Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata/udruženja poslodavaca radi ostvarivanja prava na zastupanje i kolektivno pregovaranje.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceSektor za socijalnu politiku
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MRSPRLI.SSP.01
ISPUNJAVANJE USLOVA ZA OSNIVANJE USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE
Svrha je omogućavanje fizičkom ili pravnom licu da u skladu sa propisima i na zakonit način obavljaju djelatnost iz okvira svoje poslovne djelatnosti.
Ministarstvo saobraćajaDirekcija za puteve
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MS.DP.01
POPREČNO POSTAVLJANJE INSTALACIJA KROZ TRUP CESTE I CESTOVNE OBJEKTE
Obezbjeđenje adekvatanog postavljanja instalacija cjevovoda u trupu saobraćajnice i sigurno odvijanje saobraćaja za sve učesnike.
MS.DP.02
POSTAVLJANJE REKLAMNIH ZNAKOVA U PUTNOM I ZAŠTITNOM PUTNOM POJASU
Obezbjeđenje adekvatanog načina postavljanja reklamnih znakova u putnom i zaštitnom putnom pojasu saobraćajnice i sigurno odvijanje saobraćaja za sve učesnike.
MS.DP.03
IZGRADNJU PRIKLJUČKA/ PRILAZA NA JAVNU CESTU
Obezbijediti sigurno priključivanje na javnu cestu, prilagoditi stanje na terenu novonastalim okolnostima, obezbijediti sigurno odvijanje saobraćaja za sve učesnike, ostvariti adekvatan pristup na javni put.
MS.DP.04
VANREDNI PRIJEVOZ
Sigurno odvijanje vanrednog prijevoza i nesmetano odvijanje saobraćaja za sve učesnike.
MS.DP.05
IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA
Osigurati bezbjedno kretanje učesnika u saobraćaju, posebno korisnika javnog prijevoza.
MS.DP.06
SAGLASNOST ZA LOKACIJU,IZGRADNJU/DOGRADNJU OBJEKATA U ZAŠTITNOM CESTOVNOM POJASU
Osigurati poseban režim gradnje koji se uspostavlja s ciljem zaštite javne ceste i sigurnosti saobraćaja od štetnih uticaja i drugih aktivnosti u prostoru pored javne ceste.
MS.DP.07
POVRAT DIJELA UPLAĆENIH SREDSTAVA ZA REGISTRACIJU VOZILA
Povrat sredstava putarine uplaćenih u postupku registracije vozila.
MS.DP.08
POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUN DIREKCIJE ZA PUTEVE KANTONA SARAJEVO
Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava na račun Direkcije za puteve Kantona Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MS.KM.01
PRISTUP INFORMACIJAMA
Da zainteresirana lica dođu u posjed informacija kojima raspolaže javni organ čime se postiče transparentnost i odgovornost javnih organa, što je neophodno za demokratski proces.
Ministarstvo saobraćajaSektor za saobraćaj u mirovanju
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MS.SSM.01
OTVARANJE/IZMJENA PARKING MJESTA
Ostvarivanje prava podnosioca zahtjeva na otvaranje /izmjenu parking mjesta.
MS.SSM.02
REZERVACIJA PARKING MJESTA
Da se podnosiocu zahtjeva omogući rezervacija parking mjesta
MS.SSM.03
UKIDANJE PARKING MJESTA
Da se podnosiocu zahtjeva omogući ukidanje parkinga