PRAVO NA REPREZENTATIVNOST

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceSektor za rad i zapošljavanje
Šifra postupka: 
MRSPRLI.SRZ.02
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Enisa Demićpomoćnica ministrice033 / 562 – 032enisa.demic@mrsri.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata/udruženja poslodavaca radi ostvarivanja prava na zastupanje i kolektivno pregovaranje.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o radu ,član 130. ,”Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 62/15 ,Zakon o upravnom postupku ,član 200. ,”Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv sindikata/udruženja poslodavaca
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu u registar sindikata/udruženja poslodavaca u kojem je predsjednik kantonalnog sindikata naveden kao odgovorno lice ako se radi o sindikatu/udruženju poslodavaca registrovanom na federalnom nivou.Registar udruženja- Ministarstvo pravde FBiHOvjerena kopija
Statut sindikata/udruženja poslodavaca (osnovni tekst i sve izmjene i dopune)Sindikat/udruženje poslodavacaOvjerena kopija
Odluka sindikata/udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine o formiranju kantonalnog odbora kao organizacione jedinice ako se radi o sindikatu/udruženju poslodavaca registrovanom na federalnom nivou.Sindikat/udruženje poslodavacaOvjerena kopija
Akt o izboru kantonalnog odbora sindikata/udruženja poslodavaca, ako se radi o sindikatu/udruženju poslodavaca registrovanom na federalnom nivou.Sindikat/udruženje poslodavacaOvjerena kopija
Rješenje o imenovanju predsjednika kantonalnog odbora pri sindikatu/udruženju poslodavaca registrovanom na federalnom nivou, odnosno rješenje o imenovanju predsjednika sindikataSindikat/udruženje poslodavacaOvjerena kopija
Spisak članova sindikata/udruženja poslodavaca za kantonalni odbor sa svojeručnim potpisima članova i naznakom kod kojeg poslodavca je zaposlen ako se radi o sindikatu/udruženju poslodavaca registrovanom na federalnom nivou.Sindikat/udruženje poslodavaca
Odgovarajući izvještaj o realizaciji finansijskog plana usvojen od ovlaštenog tijela za sindikat/udruženje poslodavacaSindikat/udruženje poslodavaca

Ostale informacije

RokObavještenje
Zakonski rok za rješavanje 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.
Obrazac: