Administrativni postupci

Ministarstvo unutrašnjih poslovaInspektorat za zaštitu od požara
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MUP.UAP.I.01
ODOBRENJE ZA LOKACIJU I KORIŠTENJE ZAPALJIVIH TEČNOSTI I GASOVA
Izdavanje odobrenja za lokaciju i korištenje zapaljivih tečnosti i gasova
MUP.UAP.I.02
ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODRŽAVANJA I ISPITIVANJA APARATA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA
Izdavanje odobrenja pravnim licima za obavljanje poslova održavanja- ispitivanje aparata za početno gašenje požara.
MUP.UAP.I.03
ODOBRENJE ZA ISPITIVANJE I PERIODIČNU KONTROLU UREĐAJA ZA AUTOMATSKO ZATVARANJE VRATA I KLAPNI OTPORNIH PREMA VATRI
Izdavanje odobrenja za vršenje ispitivanja i periodične kontrole uređaja za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri.
MUP.UAP.I.04
ODOBRENJE ZA LOKACIJU I KORIŠTENJE PRIVREMENOG SKLADIŠTA EKSPLOZIVNIH MATERIJA
Izdavanje odobrenja za lokaciju i korištenje privremenog skladišta eksplozivnih materija.
MUP.UAP.I.05
SAGLASNOSTI NA ELABORAT ZAŠTITE GRADILIŠTA OD POŽARA PRIJE POČETKA GRADNJE OBJEKTA
Izdavanje saglasnosti na Elaborat zaštite od požara gradilišta prije početka izgradnje objekta.
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za putne isprave
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MUP.UAP.SA.OA.01
PRVA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA
Evidencija i ispunjavanje propisanih uslova za učestvovanje vozila u saobraćaju
MUP.UAP.SA.OA.02
PONOVNA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA
Evidencija i ispunjavanje propisanih uslova za učestvovanje vozila u saobraćaju.
MUP.UAP.SA.OA.03
PROMJENE VLASNIŠTVA NAD VOZILOM
Evidentiranje promjene vlasničkih prava nad vozilima.
Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MUP.UAP.SA.OA.04
PRIVREMENA REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA
Evidencija i ispunjavanje propisanih uslova za učestvovanje vozila u saobraćaju
MUP.UAP.SA.OA.05
IZDAVANJE PROBNIH TABLICA
Ostvarivanje prava na privremeno učestvovanju vozila u javnom saobraćaju.
MUP.UAP.SA.OA.06
PRODUŽENJE VAŽNOSTI REGISTRACIJE
Evidencija i ispunjavanje propisanih uslova za učestvovanje vozila u saobraćaju
MUP.UAP.SA.OA.07
PROMJENA PODATAKA O VOZILU
Upis promjena podataka o vozilu.
MUP.UAP.SA.OA.08
ODJAVA VOZILA
Vođenje evidencije o vozilima koja učestvuju u saobraćaju na putevima, ostvarivanje i zaštta prava vlasnika.
MUP.UAP.SA.OA.09
REGISTRACIJA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA VOZILA
Evidencija i ispunjavanje propisanih uslova za učestvovanje vozila u saobraćaju.
MUP.UAP.SA.OA.10
UVJERENJA O NEPOSJEDOVANJU VOZILA
Ostvarivanje ličnih prava.
MUP.UAP.SA.OA.11
UVJERENJA O VLASNIŠTVU VOZILA
Izdavanje uvjerenja o činjenicama radi ostvarivanja i zaštite prava podnisilaca u drugim postupcima.
MUP.UAP.SA.OA.12
PROMJENA STIKER NALJEPNICE
Ostvarivanje prava na učetvovanje vozila u saobraćaju na putevima.
MUP.UAP.SA.OA.13
UVJERENJE O POSJEDOVANJU VOZAČKE DOZVOLE
Ostvarivanja ličnih prava
MUP.UAP.SA.OA.14
UVJERENJE O ZAŠTITNIM MJERAMA ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM
Izdavanje uvjerenja radi ostvarivanja prava podnosioca zahtjeva u drugim postupcima.
MUP.UAP.SA.OA.15
PRODUŽENJE VAŽENJA VOZAČKE DOZVOLE
Produženje važenja vozačke dozvole.