IZDAVANJE LIČNE KARTE BIH DRŽAVLJANIMA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.17
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Viši referenti za poslove ličnih karata, prebivališta i boravišta, JMB građana i građanskih stanja Stari Grad 033/407-164 ili 239-410gradjanskastanja.sgrad@mup.ks.gov.ba
Centar 033/201-454 ili 455gradjanskastanja.centar@mup.ks.gov.ba
Novo Sarajevo 033/286-998gradjanskastanja.nsarajevo@mup.ks.gov.ba
Novi Grad 033/454-434gradjanskastanja.ngrad@mup.ks.gov.ba
Ilidža/Trnovo 033/625-335gradjanskastanja.ilidza.trnovo@mup.ks.gov.ba
Hadžići 033/290-582gradjanskastanja.hadzici@mup.ks.gov.ba
Vogošća 033/580-821 ili 824gradjanskastanja.vogosca@mup.ks.gov.ba
Ilijaš 033/292-356gradjanskastanja.ilijas.srednje@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje lične karte, dokazivanja identiteta i drugih činjenica, ostvarivanje ličnih prava građana.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08, 18/12), Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 39/02, 2/09, 102/12), Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencije o zahtjevima (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine ”, br. 39/02, 2/09, 102/12 i 41/14)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za ličnu kartu18 KMVr.prih.: 722906; budž.org. 0709999; prima. Ministarstvo finansija BiH, JRT trezor BiH3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar), 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka), 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka) i 1341021020000276 (ASA banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Jedinstveni matični broj
Spol
Ime i prezime jednog roditelja
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Državljanstvo BiH i entitetsko državljanstvo ( ukoliko podnosilac želi da se isto navede na ličnoj karti)
Općina prebivališta
Općina boravišta za raseljene osobe i povratnike
Poštanski broj
Adresa
Krvna grupa (ukoliko podnosilac želi da se navede u ličnoj karti)
Način preuzimanja lične karte (lično, punomoćnik, poštom)

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz matične knjige rođenihNadležna općinska služba za vođenje matičnih knjigaOriginal ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige državljanaNadležna općinska služba za vođenje matičnih knjigaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati naknadeBanka ili pošta a ukoliko je uplata izvršena elektronskim putem potvrdu o izvršenoj uplati potrebno je dodatno ovjeriti u banci pečatom banke i potpisom službenikaOriginal
Za raseljena lica -Uvjerenje o statusu raseljenog licaNadležna općinska službaOriginal
Za maloljetna lica- saglasnost roditelja (Neposredno prilikom podnošenja zahtjeva u Odjeljenju za administraciju MUP ili izjava o saglasnosti)Notar/općineOriginal
Dokaz o plaćenoj poštarini za preporučene pošiljkePoštaOriginal
Dokaz o identitetu za osob e koje nisu podnijele zahtjev u zakonskom roku ili ovjerena izjava o neposjedovanju istogOrgan za izdavanje ličnih dokumenata/ Općinski organ/NotarOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana2 godine za maloljetne osobe i za raseljena lica, 10 godina
Komentar: 
Podnosilac zahtjeva može provjeriti status zahtjeva za izdavanje/zamjenu lične karte na internet stranici https://www.iddeea.gov.ba/ egradjanin/r/eid/a101/check-application-status-of-personal-documents
Obrazac: