IZDAVANJE LIČNE KARTE BIH DRŽAVLJANIMA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova

CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.17
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Maja Kapetanović,referent033/201-526adminstracija.centar@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje lične karte, dokazivanja identiteta i drugih činjenica, ostvarivanje ličnih prava građana.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ,član 7. ,”Službeni glasnik BiH”, broj: 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08, 18/12;,Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ,član 5. “Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 39/02, 2/09, 102/12, 41/14;,Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencije o zahtjevima ,član 2. “Službeni glasnik BiH”, broj: 39/02, 3/04, 2/09, 102/12

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za ličnu kartu18 KMVr.prih.: 722906; budž.org. 709999; prima. Ministarstvo finansija BiH, JRT trezor BiH3380002210018390 Unikredit Banka d.d. Mostar, 55179022204044858 Unikredit banka a.d. Banja Luka, 5556000031201417 Nova banka a.d. Banja Luka i 5620128137723339 NLB banka a.d. Banja Luka

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Jedinstveni matični broj
Spol
Ime i prezime jednog roditelja
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Državljanstvo BiH i entitetsko državljanstvo ( ukoliko podnosilac želi da se isto navede na ličnoj karti)
Općina prebivališta
Općina boravišta za raseljene osobe i povratnike
Poštanski broj
Adresa
Krvna grupa (ukoliko podnosilac želi da se navede u ličnoj karti)
Način preuzimanja lične karte (lično, punomoćnik, poštom)

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz matične knjige rođenihNadležna općinska služba za vođenje matičnih knjigaOriginal ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige državljanaNadležna općinska služba za vođenje matičnih knjigaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Za raseljena lica -Uvjerenje o statusu raseljenog licaNadležna općinska službaOriginal
Za maloljetna lica- saglasnost roditelja (Neposredno prilikom podnošenja zahtjeva u Odjeljenju za administraciju MUP ili izjava o saglasnosti)Notar/općineOriginal
Dokaz o plaćenoj poštarini za preporučene pošiljkePoštaOriginal
Dokaz o identitetu za osob e koje nisu podnijele zahtjev u zakonskom roku ili ovjerena izjava o neposjedovanju istogOrgan za izdavanje ličnih dokumenata/ Općinski organ/NotarOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana2 godine za maloljetne osobe i za raseljena lica, 10 godina