IZDAVANJE LIČNE KARTE ZA STRANCE SA ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U BIH

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.19
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Viši referenti za poslove ličnih karata, prebivališta i boravišta, JMB građana i građanskih stanja Stari Grad 033/407-164 ili 239-410gradjanskastanja.sgrad@mup.ks.gov.ba
Centar 033/201-454 ili 455gradjanskastanja.centar@mup.ks.gov.ba
Novo Sarajevo 033/286-998gradjanskastanja.nsarajevo@mup.ks.gov.ba
Novi Grad 033/454-434gradjanskastanja.ngrad@mup.ks.gov.ba
Ilidža/Trnovo 033/625-335gradjanskastanja.ilidza.trnovo@mup.ks.gov.ba
Hadžići 033/290-582gradjanskastanja.hadzici@mup.ks.gov.ba
Vogošća 033/580-821 ili 824gradjanskastanja.vogosca@mup.ks.gov.ba
Ilijaš 033/292-356gradjanskastanja.ilijas.srednje@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje ličnih prava stranaca sa odobrenim stalnim boravkom
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o strancima (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 88/15), Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte za stranca, postupak izdavanja i načinu vođenja evidencija o zahtjevima za izdavanje i zamjenu ličnih karata za strance (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 17/03 i 19/03); Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti za stranca (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine ”, broj: 17/03);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za ličnu kartu50 KMVr.prih.: 722190; budž.org. 0923999; prima. Ministarstvo finansija BiH, JRT trezor BiH3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar), 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka), 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka) i 1341021020000276 (ASA banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Jedinstveni matični broj
Spol
Ime oca
Ime majke
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Državljanstvo
Općina stalnog boravišta
Poštanski broj
Adresa stalnog boravka
Podaci o putnoj ispravi stranca

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o odobrenom stalnom boravku strancaMinistarstvo sigurnosti BiHOriginal
Potvrda o određenom JMB strancaMinistarstvo civilnih poslovaOriginal
Dokaz o uplati naknadeBanka ili pošta a ukoliko je uplata izvršena elektronskim putem potvrdu o izvršenoj uplati potrebno je dodatno ovjeriti u banci pečatom banke i potpisom službenikaOriginal
Putna ispravaNadležni organ države iz koje dolaziOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana5 godina
Komentar: 
Podnosilac zahtjeva može provjeriti status zahtjeva za izdavanje/zamjenu lične karte na internet stranici https://www.iddeea.gov.ba/ egradjanin/r/eid/a101/check-application-status-of-personal-documents
Obrazac: