IZDAVANJE LIČNE KARTE ZA STRANCE SA ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U BIH

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.19
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Maja Kapetanović,referent033/201-526adminstracija.centar@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje ličnih prava stranaca sa odobrenim stalnim boravkom
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o strancima, član 94. “Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 88/15, Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte za stranca, postupak izdavanja i način vođenja evidencija o zahtjevima za izdavanje i zamjenu ličnih karata za strance,član 2. “Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 17/03, 19/03; Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti za strance,član 5. “Službeni glasnik BIH”, broj: 17/03;

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za ličnu kartu50 KMVr.prih.: 722190; budž.org. 923999; prima. Ministarstvo finansija BiH, JRT trezor BiH3380002210018390 Unikredit Banka d.d. Mostar, 55179022204044858 Unikredit banka a.d. Banja Luka, 5556000031201417 Nova banka a.d. Banja Luka i 5620128137723339 NLB banka a.d. Banja Luka

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Jedinstveni matični broj
Spol
Ime oca
Ime majke
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Državljanstvo
Općina stalnog boravišta
Poštanski broj
Adresa stalnog boravka
Podaci o putnoj ispravi stranca

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o odobrenom stalnom boravku strancaMinistarstvo sigurnosti BiHOriginal
Potvrda o određenom JMB strancaMinistarstvo civilnih poslovaOriginal
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Putna ispravaNadležni organ države iz koje dolaziOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana5 godina