ZAMJENA LIČNE KARTE BIH DRŽAVLJANIMA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.18
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Maja Kapetanović,referent033/201-526adminstracija.centar@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Zamjena lične karte, radi isteka važenja ili promjene podataka, ostvarivanje ličnih prava građana.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine član 7. “Službeni glasnik BiH”, broj: 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08, 18/12, ,Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ,član 5. “Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 39/02, 2/09, 102/12, 41/14,Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencije o zahtjevima ,član 2. “Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 39/02, 3/042/09, 102/12

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za ličnu kartu18 KMVr.prih.: 722906; budž.org. 709999; prima. Ministarstvo finansija BiH, JRT trezor BiH3380002210018390 Unikredit Banka d.d. Mostar, 55179022204044858 Unikredit banka a.d. Banja Luka, 5556000031201417 Nova banka a.d. Banja Luka i 5620128137723339 NLB banka a.d. Banja Luka

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime jednog roditelja
Prezime istog roditelja
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Državljanstvo BiH i entitetsko državljanstvo ( ukoliko podnosilac želi da se isto navede na ličnoj karti)
Općina prebivališta
Općina boravišta za raseljene osobe i povratnike
Poštanski broj
Adresa
Krvna grupa ( ukolio podnosilac želi da se navede u ličnoj karti)
Razlozi za zamjenu
Način preuzimanja lične karte (lično, punomoćnik, poštom)
Podaci o prethodno izdatoj ličnoj karti
Jedinstveni matični broj
Ime i prezime
Spol

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz matične knjige rođenih ( ukoliko se lična karta mijenja zbog promjene nekog ličnog podatka)Nadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige državljana ( ukoliko se lična karta mijenja zbog promjene nekog ličnog podatka)Nadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Za raseljena lica -Uvjerenje o statusu raseljenog licaNadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Za maloljetna lica- saglasnost roditeljaOdjeljenja za administraciju-MUP/ općina/notarOriginal
Uvjerenje o krvnoj grupi (ukoliko podnosilac zahtjeva želi upis predmetnog podatka)Zavod za transfuzijsku medicinu FBiHOriginal
Koverat sa dokazom o plaćenoj poštarini za preporučene pošiljkePoštaOriginal
Obrazac lične karte koju mijenjamo ili rješenje o poništaju ukoliko je izgubljenaMUPOriginal
Putna isprava ili drugi identifikacioni dokument sa uvjerenjem o državljanstvu ukoliko je zamjena lične karte zbog gubitkaOdjeljenje za administraciju MUPOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana.2 godine za maloljetne osobe i za raseljena lica, 10 godina
Obrazac: