ZAMJENA LIČNE KARTE BIH DRŽAVLJANIMA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.18
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Viši referenti za poslove ličnih karata, prebivališta i boravišta, JMB građana i građanskih stanja Stari Grad 033/407-164 ili 239-410gradjanskastanja.sgrad@mup.ks.gov.ba
Centar 033/201-454 ili 455gradjanskastanja.centar@mup.ks.gov.ba
Novo Sarajevo 033/286-998gradjanskastanja.nsarajevo@mup.ks.gov.ba
Novi Grad 033/454-434 gradjanskastanja.ngrad@mup.ks.gov.ba
Ilidža/Trnovo 033/625-335gradjanskastanja.ilidza.trnovo@mup.ks.gov.ba
Hadžići 033/290-582gradjanskastanja.hadzici@mup.ks.gov.ba
Vogošća 033/580-821 ili 824gradjanskastanja.vogosca@mup.ks.gov.ba
Ilijaš 033/292-356gradjanskastanja.ilijas.srednje@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Zamjena lične karte, radi isteka važenja ili promjene podataka, ostvarivanje ličnih prava građana.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08, 18/12), Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 39/02, 2/09, 102/12), Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencije o zahtjevima (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine ”, br. 39/02, 2/09, 102/12 i 41/14)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za ličnu kartu18 KMVr.prih.: 722906; budž.org. 0709999; prima. Ministarstvo finansija BiH, JRT trezor BiH3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar), 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka), 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka) i 1341021020000276 (ASA banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime jednog roditelja
Prezime istog roditelja
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Državljanstvo BiH i entitetsko državljanstvo ( ukoliko podnosilac želi da se isto navede na ličnoj karti)
Općina prebivališta
Općina boravišta za raseljene osobe i povratnike
Poštanski broj
Adresa
Krvna grupa ( ukolio podnosilac želi da se navede u ličnoj karti)
Razlozi za zamjenu
Način preuzimanja lične karte (lično, punomoćnik, poštom)
Podaci o prethodno izdatoj ličnoj karti
Jedinstveni matični broj
Ime i prezime
Spol

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz matične knjige rođenih ( ukoliko se lična karta mijenja zbog promjene nekog ličnog podatka)Nadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige državljana ( ukoliko se lična karta mijenja zbog promjene nekog ličnog podatka)Nadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati naknadeBanka ili pošta a ukoliko je uplata izvršena elektronskim putem potvrdu o izvršenoj uplati potrebno je dodatno ovjeriti u banci pečatom banke i potpisom službenikaOriginal
Za raseljena lica -Uvjerenje o statusu raseljenog licaNadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopija
Za maloljetna lica- saglasnost roditeljaSektori za građanska stanja-MUP/ općina/notarOriginal
Uvjerenje o krvnoj grupi (ukoliko podnosilac zahtjeva želi upis predmetnog podatka)Zavod za transfuzijsku medicinu FBiHOriginal
Koverat sa dokazom o plaćenoj poštarini za preporučene pošiljkePoštaOriginal
Obrazac lične karte koju mijenjamo ili rješenje o poništaju ukoliko je izgubljenaMUPOriginal
Putna isprava ili drugi identifikacioni dokument sa uvjerenjem o državljanstvu ukoliko je zamjena lične karte zbog gubitkaSektor za građanska stanja MUP-aOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana.2 godine za maloljetne osobe i za raseljena lica, 10 godina
Komentar: 
Podnosilac zahtjeva može provjeriti status zahtjeva za izdavanje/zamjenu lične karte na internet stranici https://www.iddeea.gov.ba/ egradjanin/r/eid/a101/check-application-status-of-personal-documents
Obrazac: