UVJERENJA O VLASNIŠTVU VOZILA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.11
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje uvjerenja o činjenicama radi ostvarivanja i zaštite prava podnisilaca u drugim postupcima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 2/98, 48/99 i 61/22)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za uvjerenja4 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Podaci o podnosiocu zahtjeva: Ime i prezime
Prebivalište
Adresa za dostavu pošte
Kontakt telefon/ mail
Registarska oznaka motornog vozila
Marka i tip vozila
Razlog izdavanja uvjerenja (izgubljena, otuđena…)
Broj identifikacionog dokumenta
Mjesto
Datum
Potpis podnosioca zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Identifikacioni dokument podnosioca zahtjevaVeterinarska inspekcijaNa uvidPribavljati po službenoj dužnosti
Rješenje o oglašavanju nevažećom potvrde o vlasništvu ili saobraćajne dozvoleSektor za građanska stanja MUP-aOvjerena kopija
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju plaćanja administrativne takseNadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksamaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
Zakonski rok 5 dana.Rok za izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija 1 dan.
Obrazac: