Administrativni postupci

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MP.SPVŠ.46
OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ -GLJIVARSKA PROIZVODNJA
Utvrđivanje činjeničkog stanja i rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na novčani podsticaj – gljivarsku proizvodnju
MP.SPVŠ.47
OSNIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ ORGANSKA (PRAVNA LICA I OBRTNIČKA DJELATNOST)
Utvrđivanje činjeničkog stanja i rješavanje u svrhu ostvarivanja prava na novčani podsticaj – organska proizvodnja
Ministarstvo privredeSektor za energetiku, industriju, rudarstvo i prirodne resurse
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MP.STU.01
OVJERA TRGOVAČKIH KNJIGA
Trgovačka knjiga ima karakter javne isprave i svaka strana knjige mora biti numerisana rednim brojem. Robu u prometu mora pratiti vjerodostojna dokumentacija, te u svrhu osiguranja vjerodostojnih podataka, neophodno je da knjiga bude uvezana jemstvenikom i zapečaćena pečatnim voskom te ovjerena od strane ovlaštenog trgovca i nadležnog kantonalnog organa.
Ministarstvo privredeUprava za šumarstvo
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MP.UŠ.01
ODOBRENJE ZA DOZNAKU SJEČE I OTPREMU DRVNE MASE
Upravljanje i gospodarenje šumama, kontrola obima i načina sječe stabala i stavljanja u promet pod propisanim uslovima.
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MPU.SP.01
POČETAK OBAVLJANJA NOTARSKE SLUŽBE
Utvrđivanje uslova propisanih za rad notara sa službenim sjedištem na području Kantona Sarajevo
MPU.SU.01
PRISTUP INFORMACIJAMA
Pristup informacijama koje su pod kontrolom javnog organa – Ministarstva, u skladu sa javnim interesom radi ostvarovivanja i zaštite drugih prava podnosioca zahtjeva.
MPU.SU.02
UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA
Povezivanje više fizičkih ili pravnih lica radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili općeg intersa ili cilja, u skladu sa ustavom i zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.
MPU.SU.03
UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUŽENJA
Upis promjena od značaja za pravni promet podataka upisanih u Registar udruženja.
MPU.SU.04
POLAGANJE STRUČNOG ISPITA NAMJEŠTENIKA
Polaganja stručnog ispita namještenika pred komisijom koju imenuje rukovodilac kantonalnog organa uprave nadležnog za upravu, radi sticanje uslova za zasnivanje radnog odnosa u organima državne službe.
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MPUGZO.SPU.01
URBANISTIČKA SAGLASNOST
Utvrđivanje da li je traženo građenje u skladu sa planom prostornog uređenja, drugim uslovima utvrđenim za taj prostor, Zakonom o prostornom uređenju, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona.
MPUGZO.SPU.02
ODOBRENJA ZA PRIPREMNE RADOVE
Ograđivanje zemljišta, priključenje gradilišta na komunalnu infrastrukturu, uvođenje investitora i izvođača radova u posjed, raščiščavanje terena, uklanjanje postojećih objekata i izvođenje zemljanih radova i pripremnih radova na gradilištu.
MPUGZO.SPU.03
ODOBRENJE ZA GRAĐENJE
Provjera usaglašenosti glavnog/izvedbenog projekta sa urbanističko-tehničkim uslovima datim u urbanističkoj saglasnosti, odredbama Zakona o prostornom uređenju, tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za građenje odnosne građevine, a sve u svrhu izdavanja odobrenja za građenje, na osnovu kojeg, po sticanju njegove pravosnažnosti građenje može započeti.
MPUGZO.SPU.04
PRODUŽENJE VAŽENJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI/ODOBRENJA ZA GRAĐENJE
Produženje važenja rješenja o urbanističkoj saglasnosti/odobrenju za građenje, ukoliko se nisu promjenili uslovi prema kojima su izdata.
MPUGZO.SPU.05
IZMJENA I/ILI DOPUNA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
Odobravanje izmjena u propisanim urbaničko- tehničkim uslovima kojima se bitno utiče na namjenu, konstrukciju, opremu, zaštitu okoliša ili se mijenja korisna površina građevine.
MPUGZO.SPU.06
IZMJENA I/ILI DOPUNA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE
Odobravanje izmjena u projektu za izvođenje, ako se izzmjene odnose na radove koji nisu obuhvaćeni izdatim odobrenjem, a bitno utiču na namjenu, konstrukciju, opremu, zaštitu okoliša ili se mijenja korisna površina građevine kao i u slučaju promjene vlasništva na građevini.
MPUGZO.SPU.07
OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE IZGRADNJE SKLONIŠTA
Oslobađanje od obaveze izgradnje skloništa prilikom izgradnje objekta.
MPUGZO.SPU.08
UPOTREBNA DOZVOLA
Nakon završene gradnje investitor je dužan da podnese zahtjev za vršenje tehničkog pregleda i izdavanje upotrebe dozvole. Utvrđuje se da li je građevina izgrađena u skladu sa odobrenjem za građenje i odobrenom tehničkom dokumentacijom, te da se ista može koristiti.
MPUGZO.SURPNSO.01
RJEŠENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA
Ministarstvo provodi postupak provjere privrednog društva da bi se utvrdilo da li isto ispunjavanja potrebne uvjete za obavljanjem djelatnosti održavanja i upravljanja zgradama, a sve u cilju zaštite života i sigurnosti ljudi i imovine.
MPUGZO.SURPNSO.02
PRODUŽENJE RJEŠENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA
Ministarstvo provodi postupak provjere privrednog društva da bi se utvrdilo da li isto ispunjavanja potrebne uvjete za obavljanjem djelatnosti održavanja i upravljanja zgradama, a sve u cilju zaštite života i sigurnosti ljudi i imovine.
MPUGZO.SURPNSO.03
SAGLASNOST MINISTARSTVA ZA IMENOVANJE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE STANJA ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE
Formiranje komisije od stručnih lica da bi isti na stručan način vršili pregled zajedničkih dijelova zgrade