OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE IZGRADNJE SKLONIŠTA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SPU.07
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Edina Ajdinovićstručni savjetnik za pripremu propisa i prvostepeno upravno rješavanje 033 562-148edinaajdinovic@gmail.com
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Oslobađanje od obaveze izgradnje skloništa prilikom izgradnje objekta.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, član 52., 53., 54. i 55. (“Službene novine Federacije BiH”, br. 39/03, 22/06 i 43/10).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za izgradnju skloništa1 % od predračunske vrijednosti objekta i unutrašnjih instalacijaPrim. račun općinske službe CZ -općine na čijoj se teritoriji gradi objekatTaksena markica
Taksa na rješenje 8 KM

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Obrazloženje zahtjeva
Broj i datum rješenja o urbanističkoj saglasnosti

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Predmjer i predračun grubih građevinskih i građevinsko-zanatskih radovaOvlaštena projektantska kućaOriginalPribavlja se po službenoj dužnosti
Projekat arhitekture objekta (sastavni dio glavnog projekta)Ovlaštena projektantska kućaOriginal
Mišljenje o mogućnosti oslobađanja od obaveze izgradnje skloništaKantonalna uprava Civilne zaštite Original
Dokaz o uplati administrativne takseTaksena marka(općine /MUP KS) Original

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 40 danaTrajno
Obrazac: