ODOBRENJE ZA DOZNAKU SJEČE I OTPREMU DRVNE MASE

Ministarstvo privredeUprava za šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.UŠ.01
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Denis Kahrimannačelnik odjeljenja033 403 476kanton1i@bih.net.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Upravljanje i gospodarenje šumama, kontrola obima i načina sječe stabala i stavljanja u promet pod propisanim uslovima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku,Član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99;) Zakon o šumama, Član 13. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 5/13);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMVr.prih.: 722452; prima. Javni prihod Kantona Sarajevo; budž.org. Ministrstvo finansijaTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica
Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumamaIznosi najviše 10% od cijene na panju prosječenih šumskih sortimenata po cjenovniku koji donosi KJP “Sarajevo -šume”338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Prezime i ime podnosioca – naziv pravnog lica ili obrtnika
Ime jednog roditelja
JMBG – ID broj
Adresa stanovanja – sjedišta
Općina
Količina lišćara(m3)
Količina četinara(m3)
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Zemljišno knjižni izvadak (ne stariji od 6 mjeseci)Općinski sud SarajevoOvjerena kopija
Katastarski plan (ne stariji od 6 mjeseci)Nadležna općinska službaOvjerena kopija
Dokaz o uplati naknadeBanka ili poštaOriginal
Saglasnost suvlasnika zemljišta (ukoliko je podnosioc zahtjeva suvlasnik zemljišta)Općina/ notarOvjerena kopija
Rješenje o registraciji – obavljanju djelatnostiOpćinski sud/nadležna općinska službaKopija
Lična kartaMUPNa uvid
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 danaRok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Ukoliko se podnosi ponovni zahtjev, u roku od 6 mjeseci, koji se odnosi na isto šumsko zemljište nije potrebno ponovno podnošenje dokumentacije. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih. Vrijeme važenja izdatog Rješenja za sječu je vezano za vrijeme važenja Šumsko-gospodarske osnove za privatne šume
Obrazac: