PRISTUP INFORMACIJAMA

Šifra postupka: 
MPU.SU.01
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Indira Šulovićsektretar ministarstva033 562 084indira.sulovic@mpu.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Pristup informacijama koje su pod kontrolom javnog organa – Ministarstva, u skladu sa javnim interesom radi ostvarovivanja i zaštite drugih prava podnosioca zahtjeva.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, član 14. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 32/01 i 48/11); Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo;, članovi 1-10. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 57/01 i 48/11).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za umnožavanje0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi prvih 10 besplatnih stranica. Ukoliko je riječ o informaciji koja je dostupna u elektronskom obliku (5KM po disketi ili disku)Vr. prih. 72212, Prim. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Broj telefona
Dovoljno podataka o prirodi/sadržaju informacije

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična isprava sa fotografijom (ukoliko se radi o ličnim informacijama)MUPNa uvid
Dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć (ukoliko se zahtjev za pristup ličnim informacijama podnosi putem punomoćnika /zastupnika)Notar/nadležna općinska službaOriginal
Lična isprave podnosioca zahtjeva (ukoliko se zahtjev za pristup ličnim informacijama podnosi putem punomoćnika /zastupnika)MUPKopija ili na uvid

Ostale informacije

RokObavještenje
Što prije a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 12 dana
Obrazac: