Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo pravde i uprave

CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

 

Ministarstvo pravde i upraveSektor za upravu
Šifra obrasca:
MPU.SU.01

Predmet: PRISTUP INFORMACIJAMA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime


____________________________________________________________________________________________
Adresa


____________________________________________________________________________________________
Broj telefona


____________________________________________________________________________________________
Dovoljno podataka o prirodi/sadržaju informacije

PRISTUP INFORMACIJAMA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Lična isprava sa fotografijom (ukoliko se radi o ličnim informacijama)MUPNa uvid
Dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć (ukoliko se zahtjev za pristup ličnim informacijama podnosi putem punomoćnika /zastupnika)Notar/nadležna općinska službaOriginal
Lična isprave podnosioca zahtjeva (ukoliko se zahtjev za pristup ličnim informacijama podnosi putem punomoćnika /zastupnika)MUPKopija ili na uvid

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za umnožavanje0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi prvih 10 besplatnih stranica. Ukoliko je riječ o informaciji koja je dostupna u elektronskom obliku (5KM po disketi ili disku)338-000-22100192-60Vr. prih. 72212, Prim. Budžet Kantona Sarajevo

Ostale informacije

RokObavještenje
Što prije a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 12 dana