URBANISTIČKA SAGLASNOST

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SPU.01
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Edina Ajdinovićstručni savjetnik za pripremu propisa i prvostepeno upravno rješavanje 033/562-148edinaajdinovic@gmail.com
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje da li je traženo građenje u skladu sa planom prostornog uređenja, drugim uslovima utvrđenim za taj prostor, Zakonom o prostornom uređenju, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, član 52. i 53. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 39/03, 22/06 i 43/10); Zakon o prostornom uređenju, član 86. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 39/03, 22/06 i 43/10); Uredba o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i spriječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopetska pomagala, član 1. i 2. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 5/00).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa kojom se daju urbanističko-tehnički uslovi30 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime /naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Broj telefona
Predmet izgradnje
Broj katastarske parcele (stari i novi premjer)
Adresa lokacije
Obrazloženje zahtjeva sa podacima potrebnim za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uslova

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Kopija katastarkog planaNadležna općinska služba nadležna za poslove katastraOriginal ili ovjerena kopijaPribavlja se po službenoj dužnosti
Idejni projekat/idejno rješenje ili programska skica u zavisnosti od složenosti građevinePravna osoba registrovana za projektovanjeOriginalPribavlja se po službenoj dužnosti
Rješenje, odluka, ugovor ili saglasnost propisane posebnim zakonom, kojim se može potvrditi aktivna legitimacija za podnošenje zahtjevaNadležni organ upraveOvjerena kopijaPribavlja se po službenoj dužnosti
Okolinska dozvola ( po potrebi, ukoliko je predviđeno posebnim propisima)Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaOriginal ili ovjerena kopijaPribavlja se po službenoj dužnosti
Prethodna vodna saglasnostNadležni organ uprave ili nadležna agencijaOriginal ili ovjerena kopija
Stručno mišljenje Zavoda za planiranje razvoja KS (ukoliko ne postoji planski dokument)Zavod za planiranje razvoja KSOriginal
Saglasnost kantonalne ustanove za zaštitu (ukoliko je predviđeno posebnim propisom)Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog nasljeđa/ Komisija za zaštitu i očuvanja nacionalnih spomenika BiHOriginal
Saglasnost/mišljenje nadležnog ministarstva saobraćaja Ministarstvo saobraćaja Kantona SarajevoOriginal
Saglasnost JP Željeznica FBiH ( po potrebi)JP Željeznice FBiH, SarajevoOriginal
Dokaz o uplati administrativne takseKanton Original

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 60 dana1 godina
Obrazac: