PRODUŽENJE RJEŠENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SURPNSO.02
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Nermina Delibašićstručni savjetnik 033/560-418 nermina.delibasic@mpz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ministarstvo provodi postupak provjere privrednog društva da bi se utvrdilo da li isto ispunjavanja potrebne uvjete za obavljanjem djelatnosti održavanja i upravljanja zgradama, a sve u cilju zaštite života i sigurnosti ljudi i imovine.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, član 38. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 3/12); Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja, član 7. i 9. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 15/12 i 29/14).

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Broj telefona

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu u sudski registar sa podacima o djelatnosti koja se odnosi na gradnje stambenih i nestambenih zgrada i pomoćne djelatnosti upravljanja zgradamaKantonalni sud u SarajevuOriginal ili ovjerena kopija
Bilans stanja i bilans uspjeha, za prethodnu godinu ili za dio godine ako je privredno društvo formirano u tekućoj godiniPrivredno društvoKopija
Uvjerenje nadležne porezne ispostave o uredno izmirenim direktnim i indirektnim obavezama, ne starije od tri mjesecaPorezna uprava FBiH, Uprava za indirektno – neizravno oporezivanjeOriginal ili ovjerena kopija
Ug. o izradi i održ. softv. pr. za upravlj. zgrad. i vođenje evid. o zgrad., et. vl., vođenje odvojene knjigov. ev. u funkciji održ. zaj. dij. zgrad. i upravljanju zgrad., praćenje prihoda na rač. zgrad. i praćenje utroška sred. sa rač. zgrad.Privredno društvoOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnog prostora za obavljanje poslova upravitelja odnosno drugi dokaz o posjedu poslovnog prostoraPrivredno društvo/Zemljišnoknjižni uredOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju opreme (računar i telefon, motorno vozilo i dr.) – inventurna lista osnovnih sredstava za prethodnu godinu, računi u tekućoj godini i sličnoPrivredno društvoOriginal ili ovjerena kopija
Izjava o strukturi stručnih zaposlenika potpisana od odgovornog lica i ovjerena pečatom privrednog društva sa podacima o školskoj spremi i prilogom kopije obrasca “M2“ ili obrasca „J.S.3100“Privredno društvo/Federalno ministratsvo finansija/porezna upravaOriginal ili kopija
Matična evidencija aktivnih osiguranika – spisak zaposlenih radnika ovjeren od nadležne porezne ispostave, ne stariji od 10 danaPorezna uprava FBIHOriginal ili ovjerena kopija
Tabela potp. od odg. lica u kojoj se navode sve aktivn. iz člana 24. Zakona, sa pod. da li ih obavlja samostalno ili putem podizvođača, a u tabeli se navodi koji zaposlenik obavlja te aktivn. ili koji podizvođač obavlja te aktivn.Privredno društvoOriginal
Ugovor o radu sa zaposlenikom koji je u stalnom radnom odnosu u privrednom društvuPrivredno društvoKopija
Ugovor o radu na određeno vrijeme ili ugovor o djelu sa zaposlenicima u privrednom društvuPrivredno društvoOriginal ili ovjerena kopija
Ugovor sa podizvođačem za aktivnosti koje ne može obavljati samostalnoPrivredno društvoOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da je podizvođač registrovan za obavljanje ugovorene djelatosti i da ima zaposlene kvalifikovane radnike za tu djelatnostKantonalni sud u SarajevuKopija
Potvrda da nije u postupku stečaja ili likvidacije izdata od Općinskog suda, u skladu sa važećim zakonskim propisima, ne starija od tri mjesecaOpćinski sud u SarajevuOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje kojim se potvrđuje da pravno lice nije kažnjeno za privredni prestup izdato od Općinskog suda u skladu sa važećim zakonskim propisima, ne starije od tri mjesecaOpćinski sud u SarajevuOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 60 dana2 godine