POLAGANJE STRUČNOG ISPITA NAMJEŠTENIKA

Šifra postupka: 
MPU.SU.04
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Onahti Čerkezpomoćnik ministra za upravu033 562 223onahti.cerkez@mpu.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Polaganja stručnog ispita namještenika pred komisijom koju imenuje rukovodilac kantonalnog organa uprave nadležnog za upravu, radi sticanje uslova za zasnivanje radnog odnosa u organima državne službe.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, član 31., (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 49/05); Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, član 26., (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine “, broj: 75/05).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Administrativna taksa za uvjerenje4 KMVr.prih.: 722631; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. /Taksena markica
Naknada za polaganje stručnog ispita400 KM, za polaganje popravnog ispita – 100 KM, za polaganje popravnog ispita iz jednog predmeta – 50 KM3380002210019260

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa
Broj telefona

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Uvjerenje o završenoj školskoj spremi ili diplomaObrazovna institucijaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje ili potvrda o pripravničkom stažu, odnosno o radnom stažuPoslodavacOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati taksePošta/bankaOriginal
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za pregledanje potpunosti zahtjeva i izdavanja poziva/saopštenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje predmeta 15 dana.Trajno
Obrazac: