VODNA DOZVOLA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.45
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mekić Nedžadstručni savjetnik033 562-260nedzad.mekic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
U postupku izdavanja urbanističkih, građevinskih, upotrebnih i okolinskih dozvola i dodjele koncesija. Definiranje vodnih uslova.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o vodama, članovi 115-118. (“Službene novine FBiH”, broj: 70/06); Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, članovi 12. i 13. (“Službene novine FBiH”, broj: 31/15); Zakon o vodama Kantona Sarajevo, član 63. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:18/10)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Kantonalna administrativna taksa35 KM Vrsta prihoda 722121; Budžet Kantona Sarajevo102-050-00001066-98

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca/Naziv pravnog lica
Adresa prebivališta – sjedišta
Kontakt telefon
Podaci o objektu ili aktivnosti (vrsta, svrha..)
Namjena (cilj izgradnje objekta ili poduzimanja aktivnosti)
Lokalitet
Podaci o projektnoj dokumentaciji na temelju koje je izdata građevinska dozvola (broj i datum akta, organ koji ga je izradio te organ koji je izvršio reviziju)
Podaci o izdatoj vodnoj saglasnosti (broj i datum akta i organ koji ga je izdao)
Podaci o izdatom odobrenju za građenje (broj i datum akta i organ koji ga je izdao)

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR Rješenja o odobrenju za građenjeFederacija, Kanton ili općinaOvjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje urbanističke dozvole i/ili okolinske dozvole ili organa nadležnog za postupak dodjele koncesija ili na zahtjev fizi./prav. lica-pribavljati po služ. dužnosti-o trošku stranke.
Rješenje o izdavanju vodne saglasnostiKantonalno Ministarstvo privredeOvjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje urbanističke dozvole i/ili okolinske dozvole ili organa nadležnog za postupak dodjele koncesija ili na zahtjev fizi./prav. lica-pribavljati po služ. dužnosti-o trošku stranke.
Projekat izvedenog stanjaInvestitor/projektantski biroOvjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje Urbanističke dozvole i/ili Okolinske dozvole ili organa nadležnog za postupak dodjele koncesija ili na zahtjev fizi./prav. lica-pribavljati po služ. dužnosti-o trošku stranke.
Izvještaj stručne komisije koja je izvršila tehnički prijemNadležni federalni/kantonalni/općinski organOvjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje urbanističke dozvole i/ili okolinske dozvole ili organa nadležnog za postupak dodjele koncesija ili na zahtjev fizi./prav. lica-pribavljati po služ. dužnosti-o trošku stranke.
Opći akt o održavanju, korištenju i posmatranju vodnog objektaInvestitorOvjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje urbanističke dozvole i/ili okolinske dozvole ili organa nadležnog za postupak dodjele koncesija ili na zahtjev fizi./prav. lica-pribavljati po služ. dužnosti-o trošku stranke.
Podaci o izdatoj okolišnoj dozvoli, urbanističkoj saglasnosti ili kopije izdatih rješenjaNadležni federalni/kantonalni/općinski organOvjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje urbanističke dozvole i/ili okolinske dozvole ili organa nadležnog za postupak dodjele koncesija ili na zahtjev fizi./prav. lica-pribavljati po služ. dužnosti-o trošku stranke.
Atest za opremuProizvođačOriginal ili ovjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje urbanističke dozvole i/ili okolinske dozvole ili organa nadležnog za postupak dodjele koncesija ili na zahtjev fizi./prav. lica-pribavljati po služ. dužnosti-o trošku stranke.
Izjava nadzornog organaNadzorni organOriginal ili ovjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje urbanističke dozvole i/ili okolinske dozvole ili organa nadležnog za postupak dodjele koncesija ili na zahtjev fizi./prav. lica-pribavljati po služ. dužnosti-o trošku stranke.
Uvjerenje o poreskoj registracijiPorezna upravaOvjerena kopija
Lična kartaMUPOvjerena kopija
Rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica)Općinski sudOvjerena kopija
Punomoć (ukoliko se zahtjev podnosi putem punomoćnika)Davalac punomoći /općina ili notarOvjerena kopija
Dokaz o plaćenoj taksiPošta ili bankaOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
20 danaOBAVJEŠTENJE Rok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana , za složene postupke 60 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.5 godina – najduže 15 godina
Obrazac: