UPOTREBNA DOZVOLA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SPU.08
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Edina Ajdinovićstručni savjetnik za pripremu propisa i prvostepeno upravno rješavanje033 562-148edinaajdinovic@gmail.com
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Nakon završene gradnje investitor je dužan da podnese zahtjev za vršenje tehničkog pregleda i izdavanje upotrebe dozvole. Utvrđuje se da li je građevina izgrađena u skladu sa odobrenjem za građenje i odobrenom tehničkom dokumentacijom, te da se ista može koristiti.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o energetskom certificiranju objekata, član 1. (“Službene novine Federacije BiH” broj: 50/10), Zakon o prostornom uređenju, član 131. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 7/05).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za rješavanje zahtjeva za tehničke preglede objekta radi izdavanja odobrenja za upotrebnu dozvolu150 KMVr. prih. 722121, Budž. org. Budžet Kantona Sarajevo338-000-2210 0192-63
Troškovi tehničkog pregledaObračunava se u neto iznosu na osnovu površine i investicione vrijednosti građevine: – građevine do 5000 m2 – 0,30 % – građevine od 5000 – 20000 – 0,15% – građevine od 20000-60000 – 0.10% – građevine preko 60000- 0.08% Prije početka tehničkog pregleda investitor je dužan uplatiti avans na ime rada članova Komisije za vršenje tehničkog pregleda za svakog člana komisije, koji se utvrđuje zaključkom Ministarstva- neto iznos: – građevine do 5000 m2 mnimalno – 100 KM – građevine od 5000 – 20000 – 200 KM – građevine od 20000-60000 -300 KM – građevine preko 60000- 400 KM Ukupni troškovi tehničkog pregleda umanjeni za iznos uplaćen avansno, utvrđuju se zaključkom Ministarstva, u kojem se utvrđuju pojedinačni iznosi naknade za svakog člana Komisije, Sekretara i Koordinatora, kao i broj računa na koji se uplaćuje naknada-Utvrđuje se u toku postupka – zaključkom Ministarstva

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon
Predmet- građevina za koju se zahtjev podnosi
Lokacija objekta

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Odobrenje za građenjeMinistarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaKopija
Kopija katastarskog plana sa ucrtanim položajem građevineNadležna općinska služba nadležna za katastarOriginal ili ovjerena kopija
Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje građevinePravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje te djelatnostiOriginal
Pisani izvještaj nadzora nad građenjemPravna osoba registrovana za projektovanjeOriginal
Energetski certifikatOvlašteno lice registrovano za izdavanje energetskih certifikataOriginal
Dokaz o uplati administrativne taksePošta ili bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 40 danaTrajno
Obrazac: