OVJERA TRGOVAČKIH KNJIGA

Ministarstvo privredeSektor za energetiku, industriju, rudarstvo i prirodne resurse

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.STU.01
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Fadila Bošnjakviši referent za ovjeru trgovačkih knjiga033 562-117fadila.bosnjak@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Trgovačka knjiga ima karakter javne isprave i svaka strana knjige mora biti numerisana rednim brojem. Robu u prometu mora pratiti vjerodostojna dokumentacija, te u svrhu osiguranja vjerodostojnih podataka, neophodno je da knjiga bude uvezana jemstvenikom i zapečaćena pečatnim voskom te ovjerena od strane ovlaštenog trgovca i nadležnog kantonalnog organa.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o unutrašnjoj trgovini , član 25. (“Službene novine F BiH” broj: 40/10); Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige, član 5. (“Sužbene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 91/2015);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Administrativna taksa – opća taksa0,25 KM od svakog listaVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 9999999338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Adresa prebivališta/Sjedište
Rješenje o obavljanju djelatnosti ili rješenje o upisu u sudski registar, broj i datum

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Trgovačka knjigaŠtamparijaOriginal
Dokaz o uplati takseBanka ili poštaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
1 danZakonski rok za rješavanje zahtjeva 15 dana. Ovjerena važi do popune iste, a zaključuje se svake godine u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.Ovjerena važi do popune iste, a zaključuje se svake godine u
Obrazac: