IZMJENA I/ILI DOPUNA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SPU.06
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Edina Ajdinovićstručni savjetnik za pripremu propisa i prvostepeno upravno rješavanje033 562-148edinaajdinovic@gmail.com
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Odobravanje izmjena u projektu za izvođenje, ako se izzmjene odnose na radove koji nisu obuhvaćeni izdatim odobrenjem, a bitno utiču na namjenu, konstrukciju, opremu, zaštitu okoliša ili se mijenja korisna površina građevine kao i u slučaju promjene vlasništva na građevini.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99), Zakon o prostornom uređenju, član 105. i 106. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 7/05); Uredba o urbanističko-tehničkim uslovima prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopetska pomagala, član 1. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 5/00).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za rješavanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za izgradnju0,5 promila od vrijednosti objekta, a najviše 150 KMVr. prih. 722121, Prim. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime /naziv podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Vrsta i opis tražene izmjene
Odobrenje za građenje, broj i datum

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Odobrenje za građenje (pravosnažno)Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaKopija
Izvod iz katastra za pripadajuću građevinsku parcelu (u zavisnosti od izmjene)Nadležna općinska služba nadležna za katastarOriginal ili ovjerena kopija
Ažurna geodetska podloga sa ucrtanim planiranim objektom (u zavisnosti od izmjene)Osoba registrovana za obavljanje geodetske djelatnostiOriginal
Glavni ili izvedbeni projekat u dva primjerka (u zavisnosti od izmjene)Pravna osoba registrovana za projektovanjeOriginal
Saglasnosti infrastrukturnih organizacija- pribavljene za priključak (po potrebi, u zavisnosti od izmjene)JP Elektroprivreda KJKP ViK, BH Telecom, KJKP Toplane, KJKP Sarajevogas, Ministarstvo saobraćaja KS – Direkcija za cesteOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati naknada po Zakonu o građevinskom zemljištu i rješenja općinskih službi na osnovu kojih je uplata izvršenaPošta ili banka/ nadležna općinska službaOriginal
Dokaz o izvšenoj uplati naknade za oslobođenje od obaveze izgradnje skloništa (u zavisnosti od izmjene)Pošta/bankaOriginal
Izuzetno: Elaborati, saglasnosti ili mišljenja propisani za konkretnu građevinu važećim planskim dokumentom ili posebnim propisom u zavisnosti od lokacije ili planirane namjene objektaNadležni organi uprave, ovlaštene institucijeOriginal
U slučaju promjene vlasništva na građevini u toku građenja: dokaz o pravu građenja – pravno valjani dokument ili rješenje o nasljeđivanju kojim je stekao pravo vlasništvaNotar/investitorOvjerena kopija
Sanitarna saglasnostSanitarna inspekcijaOriginal ili ovjerena kopija
Vodna saglasnostMinistarstvo privredeOriginal ili ovjerena kopija
Saglasnost sa aspekta zaštite od požara i zaštite na raduNadležno lice registrovano za djelatnost zaštite na radu, zaštite od požaraOriginal ili ovjerena kopija
Saglasnost na projektnu dokumentaciju od preduzeća koje obavlja dimnjačarsku djelatnostNadležni organ za dimnjačarsku saglsnostOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o pravu građenja i to vlasništvo koje se potvrđuje izvodom iz zemljišne knjige -pravosnažna sudska presuda ili pravosnažno rješenje nadležnog organa na osnovu kojeg je invesitor stekao pravo vlasništva ili građenjaNadležni sud/notar/investitorOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o pravu građenja i to pravosnažna odluka o dodijeli zemljišta investitoru na korišćenje radi građenja građevine iz urbanističke saglasnostiNadležni sud/notar/investitorOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o pravu građenja i to ugovor o partnerstvu sklopljen sa vlasnikom zemljišta, i/ili nekretnine čiji je cilj zajedničko građenjeNadležni sud/notar/investitorOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o pravu građenja i to ugovor o koncesiji kojim se stiće pravo građenja i ugovor na osnovu kojeg je investitor stekao pravo vlasništva ili građenjaNadležni sud/notar/investitorOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana1 godina
Obrazac: