ODOBRENJE ZA GRAĐENJE

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SPU.03
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Edina Ajdinovićstručni savjetnik za pripremu propisa i prvostepeno upravno rješavanje033 562-148edinaajdinovic@gmail.com
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Provjera usaglašenosti glavnog/izvedbenog projekta sa urbanističko-tehničkim uslovima datim u urbanističkoj saglasnosti, odredbama Zakona o prostornom uređenju, tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za građenje odnosne građevine, a sve u svrhu izdavanja odobrenja za građenje, na osnovu kojeg, po sticanju njegove pravosnažnosti građenje može započeti.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupki, član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju, član 101. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Uredba o urbanističko-tehničkim uslovima prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopetska pomagala, član 1. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 5/00).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za rješavanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za izgradnju0,5 promila od vrijednosti objekta, a najviše 150 KMVr. prih. 722121, Prim. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime /naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon
Vrsta i opis građenja
Lokacija planiranog građenja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Urbanistička saglasnost (pravosnažna)Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaKopija
Izvod iz katastra za pripadajuću građevinsku parceluNadležna općinska služba nadležna za katastarOriginal ili ovjerena kopija
Ažurna geodetska podloga sa ucrtanim planiranim objektomOsoba registrovana za obavljanje geodetske djelatnostiOriginal
Glavni ili izvedbeni projekat u dva primjerkaPravna osoba registrovana za projektovanjeOriginal
Potvrda o izvršenoj nostrifikaciji objektaPravna osoba registrovana za projektovanjeOriginal
Revizija projektaPravna osoba registrovana za projektovanjeOriginal
Saglasnosti pribavljene u postupku izdavanja urbanističke saglasnostiInfrastrukturne organizacije ili nadležni organi upraveOvjerena kopija
Saglasnosti infrastrukturnih organizacija- pribavljene za priključakJP Elektroprivreda KJKP ViK, BH Telecom, KJKP Toplane, KJKP Sarajevogas, Ministarstvo saobraćaja KS – Direkcija za cesteOriginal ili ovjerena kopija
Izvještaj o geomehaničkim, geološkim i geotehničkim karakteristikama tlaRegistrovana pravna osobaOriginal
Saglasnost ili ugovor o odlaganju građevinskog otpada i materijala iz iskopaFizička/ pravna osoba ili nadležni organ upraveOvjerena kopija
Dokaz o uplati naknada po Zakonu o građevinskom zemljištu i rješenja općinskih službi na osnovu kojih je uplata izvršenaPošta ili banka/ nadležna općinska služba Original
Dokaz o izvršenoj uplati naknade za oslobađanje od obaveze izgradnje skloništaPošta/bankaOriginal
Izuzetno: Elaborati, saglasnosti ili mišljenja propisani za konkretnu građevinu važećim planskim dokumentom ili posebnim propisom u zavisnosti od lokacije ili planirane namjene objektaNadležni organi uprave, ovlaštene institucijeOriginal
Dokaz o uplati taksePošta/bankaOriginal
Dokaz o pravu građenja i to vlasništvo koje se potvrđuje izvodom iz zemljišne knjige -pravosnažna sudska presuda ili pravosnažno rješenje nadležnog organa na osnovu kojeg je invesitor stekao pravo vlasništva ili građenjaNadležni sud/notar/investitorOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o pravu građenja i to pravosnažna odluka o dodijeli zemljišta investitoru na korišćenje radi građenja građevine iz urbanističke saglasnostiNadležni sud/notar/investitorOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o pravu građenja i to ugovor o partnerstvu sklopljen sa vlasnikom zemljišta, i/ili nekretnine čiji je cilj zajedničko građenjeNadležni sud/notar/investitorOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o pravu građenja i to ugovor o koncesiji kojim se stiče pravo građenja i ugovor na osnovu kojeg je investitor stekao pravo vlasništva ili građenjaNadležni sud/notar/investitorOriginal ili ovjerena kopija
Saglasnosti pribavljene na projektnu dokumentaciju: sanitarna, vodna, sa aspekta zaštite od požara i zaštite na radu, preduzeća koje obavlja dimnjačarsku djelatnostSanitarna inspekcija/Ministarstvo privrede/Nadležno lice registrovano za djelatnosti zaštite na radu, zaštite od požara, dimnjačarsku djelatnostOriginal ili ovjerena kopija
Saglasnosti pribavljenje na projektnu dokumentaciju-sanitarna saglasnostSanitarna inspekcijaOriginal ili ovjerena kopija
Vodna saglasnostMinistarstvo privredeOriginal ili ovjerena kopija
Saglasnost sa aspekta zaštite od požara i zaštite na raduNadležno lice registrovano za djelatnost zaštite na radu, zaštite od požaraOriginal ili ovjerena kopija
Saglasnost na projektnu dokumentaciju od preduzeća koje obavlja dimnjačarsku djelatnostNadležni organ za dimnjačarsku djelatnostOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana1 godina
Obrazac: